Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Restructuring of enterprises
Course of study:
2019/2020
Code:
ZIIE-1-216-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zdobędą nowa, wielo- i interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, niezbędne do pracy w zespołach planujących i projektujących restrukturyzację przedsiębiorstw, sektorów o raz regionów gospodarczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 uwzględnić społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, w szczególności wynikającą z kryteriów rozwoju trwałego i zrównoważonego. IIE1A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 pragmatycznie wykorzystać wiedzę w procesach planowania i projektowania restrukturyzacji. IIE1A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 długookresowe tendencje rozwojowe przemysłu na tle przemian gospodarki światowej IIE1A_W02 Test
M_W002 strukturalne zmiany gospodarczej mapy świata i poszczególnych państw. IIE1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 uwzględnić społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, w szczególności wynikającą z kryteriów rozwoju trwałego i zrównoważonego. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 pragmatycznie wykorzystać wiedzę w procesach planowania i projektowania restrukturyzacji. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 długookresowe tendencje rozwojowe przemysłu na tle przemian gospodarki światowej + - - - - - - - - - -
M_W002 strukturalne zmiany gospodarczej mapy świata i poszczególnych państw. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 19 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (8h):

1. Wprowadzenie do problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw
2. Restrukturyzacja jako czynnik rozwoju gospodarki
3. Techniczne i środowiskowe czynniki rozwoju cywilizacji
4. Kryzys gospodarki światowej w latach 2007-2009
5. Strukturalne zmiany gospodarczej mapy świata; nowe bieguny wzrostu i konkurencyjności
6. Liderzy restrukturyzacji w skali światowej
7. Strukturalne zmiany zużycia energii pierwotnej w świecie
8. Dostępność i koszty energii czynnikiem alokacji przemysłu w skali globalnej
9. Znaczenie rewolucji łupkowej dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i świata
10. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
11. Reindustrializacja jako specyficzna forma restrukturyzacji gospodarki
12. Współpraca międzynarodowa w procesie restrukturyzacji; inwestycje zagraniczne
13. Rozwój infrastruktury technicznej i kompetencji dla Przemysłu 4.0 w Polsce
14. Finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Auditorium classes (8h):

1. Istota i cele procesów restrukturyzacji gospodarki
2. Płaszczyzny analizy restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw
3. Założenia projektu restrukturyzacji przedsiębiorstw
4. Plan i zasady prezentacji projektu; zagrożenia cywilizacyjne
5. Wyzwania stojące przed rozwojem gospodarki świata i Polski
6. Przełomowe wynalazki, techniki, technologie, innowacje, produkty
7. Inwestycje jako kluczowy czynnik rozwoju
8-14. Prezentacje studenckie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i z projektu wraz z jego prezentacją. Możliwe są dwa terminy poprawkowe dla kolokwium i jeden termin poprawkowy dla projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego i projektu wraz z jego prezentacją.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Brynjolfsson E., McAfee A., Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy, Wyd. Kurhaus Publishing, Warszawa 2015 2. Christensen C.M., Przełomowe innowacje. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2014. 3. Pindór T., Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, [w:] Barometr Regionalny: Analizy i Prognozy, 2016 t. 14 nr 1 4. Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
5. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pindór T., Technologie przełomowe w gospodarowaniu nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, nr 491.
2. Pindór T., Innovative methods of natural gas exploitation as a factor of sustainable development of world economy, [w:] Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 4.
3. Pindór T., Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, [w:] Barometr Regionalny: Analizy i Prognozy; 2016 t. 14 nr 1.
4. Pindór T., Preisner L., Zagospodarowanie morskich zasobów mineralnych zgodnie z zasadami trwałości rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016.

Additional information:

None