Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
International economic policy
Course of study:
2019/2020
Code:
ZIIE-1-313-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu międzynarodowej polityki gospodarczej oraz interakcjami, jakie zachodzą pomiędzy handlem zagranicznym a gospodarką.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 korzystać z narzędzi polityki gospodarczej na poziomie międzynarodowym. IIE1A_U07 Presentation
M_U002 zidentyfikować i przedstawić metody i zasady stosunków międzynarodowych przez grupę państw oraz w skali globalnej IIE1A_U09 Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 określić zasady polityki gospodarczej w skali międzynarodowej. IIE1A_W01, IIE1A_W02 Test
M_W002 opisać wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę w teorii i praktyce. IIE1A_W01, IIE1A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 korzystać z narzędzi polityki gospodarczej na poziomie międzynarodowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 zidentyfikować i przedstawić metody i zasady stosunków międzynarodowych przez grupę państw oraz w skali globalnej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 określić zasady polityki gospodarczej w skali międzynarodowej. + + - - - - - - - - -
M_W002 opisać wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę w teorii i praktyce. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 29 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (8h):

1. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii
2. Wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę
3. Zasady polityki ekonomicznej Unii Europejskiej
4. Polityka fiskalna i monetarna w okresie kryzysu gospodarczego
5. Polityka kursu walutowego
6. Polityka handlowa
7. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju

Auditorium classes (8h):

1. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii – przykłady
2. Wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę – przykłady
3. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
4. Zasady funkcjonowania wybranych gospodarczych stowarzyszeń międzynarodowych: EaWG, UDEAC, CEFTA, ASEAN
5. Zasady funkcjonowania wybranych gospodarczych stowarzyszeń międzynarodowych: NAFTA, MERCOSUR, AMC, CARICOM,
6. Waluty międzynarodowe
7a. Wprowadzenie euro w Polsce – argumenty za i przeciw
7b. Globalizacja – tak, nie a może inaczej?

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie testu obejmującego zagadnienia z wykładów.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- przygotowanie prezentacji lub udziale w debacie oksfordzkiej,
- kolokwium.

Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. 3 / 5 Karta modułu - Międzynarodowa polityka gospodarcza Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się: ocena z testu obejmującego zagadnienia z wykładów (60%)
oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych w szczególności z przedmiotu: Podstawy ekonomii. Chęć w studiowaniu literatury przedmiotu oraz przeglądanie wiadomości z tego zakresu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bożyk P., Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
2. Krugman P. R., Obstfeld. M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i Polityka. PWN, Warszawa 2007.
3. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
4. J. Rymarczyk (red), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Woźniak Maciej, Instrumenty podatkowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Kraków 2009, s. 711–716.
2. Woźniak Maciej, Instrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, w: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. nauk. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2010, s. 255–267.
3. Woźniak Maciej, System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
4. Woźniak Maciej, Formy pomocy MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitału własnego, Problemy Jakości, 2012 nr 7/8, s. 47–50
5. Woźniak Maciej, Karafolas Simeon, Financial sources and instruments for public grants and financial facilities of SMEs in EU, International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 2014 vol. 8 no. 8, s. 2540–2546.
6. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne, Nr 451. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 520-532.
7. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland, Managerial Economics, 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.

Additional information:

None