Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Evaluation of innovation projects
Course of study:
2019/2020
Code:
ZIIE-1-416-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie do realizacji i ocenę projektu innowacyjnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz społeczne IIE1A_K01, IIE1A_K02 Project
M_K002 Student potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. IIE1A_K01, IIE1A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć IIE1A_U04, IIE1A_U03 Project
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka, IIE1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych IIE1A_W08, IIE1A_W07, IIE1A_W09 Activity during classes
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć IIE1A_W04, IIE1A_W10 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz społeczne + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka, + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 24 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (8h):
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych

1. Wprowadzenie w problematykę przedsiębiorczości
2. Etapy procesu ewaluacji
3. Identyfikacja zakresu i źródeł informacji o przedsięwzięciu
4. START-UP – Business Development Proces
5. Przedsiębiorczość korporacyjna
6. Modelowanie biznesowe i finansowe przedsięwzięć innowacyjnych
7. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć innowacyjnych
8. Finansowanie działalności innowacyjnej
9. Wartość firmy i wartość dla akcjonariuszy
10. Case study:
case 1 – modele biznesowe
case 2 – wartość firmy i wartość dla akcjonariuszy
case 3 – BP przedsięwzięcia
case 4 – start-up financial model
case 6 – MBO

Auditorium classes (8h):
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych

Celem ćwiczeń projektowych jest przedstawienie studentom metodyki pracy nad planem przedsięwzięć innowacyjnych. Zapoznanie studentów z realiami związanymi z przygotowaniem i realizacja takiego projektu, nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem założeń, analizą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, analizą wzajemnych powiązań związanych z aspektami technologicznymi, logistycznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.
Program Projektu obejmuje:
1. Przygotowanie danych i założeń do modelu ekonomicznego
2. Przygotowanie modelu biznesowego przedsięwzięcia
3. Symulację modelu biznesowego i prognozowanie wyników przedsięwzięć innowacyjnych
Efektem kształcenia jest umiejętność samodzielnego przygotowania przez studentów dokumentów prezentujących potencjalnym inwestorom warunki realizacji i efekty przedsięwzięć innowacyjnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z zajęć projektowych wymaga poprawnego przygotowania przez studenta modelu biznesowego przedsięwzięcia, harmonogramu rozwoju projektu oraz budżetu i przepływów finansowych z nim związanych a także oceny jego efektywności i ryzyka

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń projektowych składa się z oceny samodzielnej pracy studenta – strategii rozwoju wybranego przedsiębiorstwa (P), jego obrony(O) oraz aktywności na zajęciach(A)

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·P + 0,25·w·O + 0,25·w·A
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Ch. Agar; Capital investment, Elsevier 2005
2. A. Croll, B. Yoskovitz; Metoda Lean Analytics, Helion 2014
3. M.E.Gerber – Mit przedsiębiorczości ; MT Biznes , 2007
4. G. Hawawini, C. Viallet; Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007
5. M.H. Morris, D.F. Kuratko; Corporate Entrepreneurship, Thomson 2002
6. R.B. Mellor i inni – Przedsiębiorczość ; PWE, 2011
7. Bill Aulet ; Przedsiebiorczość zdyscyplinowana, Willey 2016
8. A. Osterwalder, Y. Pigneur; Tworzenie modeli biznesowych; One Presss 2010
9. J. Prystom, K. Wierzbicka; Finansowanie działalności innowacyjnej, Difin 2015
10. S. Ross, R. Westerfield; Corporate Finance, Times Mirror, 1988
11. J. Wheeler; Moc innowacyjnego myślenia, Amber, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowni, Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA , Polityka Energetyczna, 2006
Strategia kształtowania poziomu cen CNG w oparciu o analizę rentowności granicznej dystrybutora gazu i operatora floty pojazdów, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz , 2006
Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w Polsce, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS, Wiertnictwo, Nafta, Gaz ,2009
Methodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an “imperfect market” situation , Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI , W: Management : theory and practice, Wydawnictwa Naukowe AGH, 2011
Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w Polsce, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA, Karbo, 2013
Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jerzy KICKI, Michał Kopacz, Przegląd Górniczy, 2013
Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali , Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Przegląd Górniczy, 2014
Strategia musi ulec zmianie : rynek NGV i CNG w Polsce wymaga energicznych i długotrwałych działań, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Profesjonalne gazownictwo, 2014
Wytwarzanie bazowych surowców chemicznych na drodze zgazowania węgla – perspektywa ekonomiczna, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, III Polski Kongres Górniczy, Wrocław, 2015
Zgazowanie węgla : uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju , monografia pod red. Krzysztofa KWAŚNIEWSKIEGO i Michała Kopacza ; aut.: Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015
Polski węgiel, energia i środowisko – szanse i zagrożenia, Piotr CZAJA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Rocznik Ochrona Środowiska, 2016

Additional information:

None