Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Quantative measures in market risk theory
Course of study:
2019/2020
Code:
ZIIE-1-512-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przybliża pojęcia związane z ryzykiem rynkowym i omawia wybrane techniki wyznaczania ryzyka rynkowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi stosować poznane techniki oceny ryzyka rynkowego. IIE1A_U04 Project
M_U002 Potrafi ocenić wiarygodność uzyskanych oszacowań ryzyka rynkowego. IIE1A_U04 Project
M_U003 Potrafi krytycznie wykorzystywać informacje zawarte w literaturze. IIE1A_U08 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie teoretyczne podstawy wybranych technik oceny ryzyka rynkowego IIE1A_W04 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi stosować poznane techniki oceny ryzyka rynkowego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wiarygodność uzyskanych oszacowań ryzyka rynkowego. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi krytycznie wykorzystywać informacje zawarte w literaturze. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie teoretyczne podstawy wybranych technik oceny ryzyka rynkowego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 29 h
Module content
Lectures (8h):

1. Ryzyko – pojęcia i definicje wstępne
2. Ryzyko rynkowe i jego specyfika.
3. Pojęcie Value at Risk oraz Estimated Shortfall.
4. Modelowanie VaR i ES z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych (historycznej, historycznej z wagami, teorii wartości ekstremalnych, symulacji Monte Carlo, bootstrap).
5. Testowanie wsteczne
6. Modelowanie VaR dla portfela inwestycji (metoda budowania modeli, metoda symulacji historycznych).
7. Wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym.

Project classes (8h):

1. Własności stóp zwrotu instrumentów rynkowych.
2. Modelowanie VaR i ES z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych (historycznej, historycznej z wagami, teorii wartości ekstremalnych, symulacji Monte Carlo, bootstrap).
3. Modelowanie VaR dla portfela inwestycji (metoda budowania modeli, metoda symulacji historycznych).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach zajęć student będzie wykonywał dwa projekty na platformie UPEL. Będą one oceniane w skali 0-20 pkt + 0-5 pkt za recenzję).
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, student otrzyma duży projekt poprawkowy, który będzie oceniany w skali 0-50 pkt.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie średnią obliczona jako ocena z ćwiczeń audytoryjnych (średnia arytmetyczna z wykorzystanych terminów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach należy nadrobić poprzez samodzielne zapoznanie się z tematyką zajęć i wykonanie odpowiednich ćwiczeń na platformie UPEL.

Prerequisites and additional requirements:

nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

1. Biecek P., Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2017.
2. Hull J.C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
3. Jajuga K, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

nie dotyczy