Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stock market in a market economy
Course of study:
2019/2020
Code:
ZIIE-1-617-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma przybliżyć zagadnienia dot. sposobu funkcjonowania giełd w gospodarce światowej. Dzięki zdobytej wiedzy student pozna specyfikę transakcji zawieranych na giełdach papierów wartościowych, a także giełdach towarowych. W trakcie zajęć teoretycznych zostanie przedstawiony wpływ otoczenia gospodarczego na giełdy i charakterystyka samych giełd.
Zajęcia ćwiczeniowe skupiają się na omawianiu i charakterystyce podstawowych transakcji giełdowych (spot i terminowych).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 podejmowania decyzji gospodarczych w sposób przedsiębiorczy. IIE1A_K01 Test
Skills: he can
M_U001 analizować i interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące na giełdach papierów wartościowych i surowcowych. IIE1A_U01 Test
M_U002 wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do prognozowania zmian zachodzących na giełdach światowych. IIE1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 strukturę i zasady funkcjonowania giełd w skali krajowej i globalnej. IIE1A_W01 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 podejmowania decyzji gospodarczych w sposób przedsiębiorczy. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 analizować i interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące na giełdach papierów wartościowych i surowcowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do prognozowania zmian zachodzących na giełdach światowych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 strukturę i zasady funkcjonowania giełd w skali krajowej i globalnej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 29 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (8h):

1. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem finansowym.
2. Omówienie zależności występujących pomiędzy otoczeniem gospodarczym a giełdami.
3. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
4. Wybrane światowe giełdy papierów wartościowych.
5. Funkcjonowanie giełd towarowych na przykładzie Towarowej Giełdy Energii (TGE) i wybranych giełd światowych.

Auditorium classes (8h):

1. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne i ich wpływ na giełdy.
2. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski i świata.
3. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie – funkcjonowanie i rodzaje transakcji giełdowych.
4. Rodzaje zleceń giełdowych na przykładzie GPW.
5. Transakcje zawierane na giełdach towarowych i surowcowo-energetycznych na przykładzie Towarowej Giełdy Energii (TGE), Chicago Mercantile Exchange (CME) i London Metal Exchange (LME).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosownych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie części teoretycznej z przedmiotu odbywa się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z
testu zaliczeniowego. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, każdemu ze studentów
przysługuje jeden termin poprawy na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych otrzymuje się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z ćwiczeń audytoryjnych, każdemu ze studentów
przysługuje jeden termin poprawy na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana jako średnia arytmetyczna pozytywnej oceny podsumowującej
z ćwiczeń i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego.
Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do
prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki / W. Dębski. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2007
2. Sopoćko A. Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
3. Rynek finansowy: instytucje, strategie, instrumenty / Pod red. P. Kapusia. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2003
4. Finanse i instrumenty finansowe / M. Wypych. – Łódź: „Absolwent”: SWSPiZ. 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych // Logistyka, 2015, nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka: artykuły recenzowane, s. 8980–8989.
2. Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J., Wykorzystanie kontraktów terminowych typu forward w strategiach zarządzania ryzykiem walutowym / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014 / red. P. Łebkowski, s. 227-240.
3. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Szacowanie cen kontraktów opcyjnych opartych na indeksie temperatury powietrza HDD // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2014 R. 59 nr 8, s. 407–414.
4. Iwaszczuk N., Solovei T., Stan rynku finansowego jako determinanta rozwoju gospodarczego kraju // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu L’vìvs’ka politechnika „Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozbitku”, 2014, no 797, s. 177–186.
5. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowym / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014 / red. P.Łebkowski, s. 214-226.
6. Iwaszczuk N., Pusz R., Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych / Innowacje w bankowości i finansach, Studia ekonomiczne Nr 174, tom II, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 143-159.
7. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Exchange risk management in companies-exporters with currency option strategies / [w:] „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości” / red. P. Pusz, 4/2012, s. 73-87.
8. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Badania hedgingowych strategii opcyjnych za pomocą współczynników wrażliwości opcji // System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 27, s. 287-300.
9. Iwaszczuk N., Zima P., Iwaszczuk O.W., Badanie wpływu ryzyka procentowego na wyniki finansowe emitenta obligacji korporacyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu naftowego i gazowego // Zeszyty Naukowe Lwowskiego Uniwersytetu Biznesu i Prawa. – 2012. – № 9. – S. 220-230.
10. Iwaszczuk N., Pusz R., Investment risk management on capital markets with call Asian options / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 89-103.
11. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Matematyczne aspekty wyceny wybranych opcji walutowych / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 49-72.
12. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Pusz R., Zaręba L., Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Kraków, Wydawnictwo AGH, 2012.
13. Iwaszczuk N., Pusz R., Mathematical methods and models in pricing of average path dependent options / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 105-135.
14. Iwaszczuk N., Zastosowanie opcji azjatyckich jako metoda ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych // Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 19, 2011, s. 139-150.
15. Iwaszczuk N., Łopuszański O., Zima P., Risk management of the portfolio containing lookback options / [w:] Aspects of Production Engineering and Management / red. P. Łebkowski / AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2011, s. 179-193.
16. Iwaszczuk N., Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw przy pomocy strategii opcyjnych // Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 17, 2010, s. 239-251.
17. Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O. Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych / [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja: aspekty miko- i mezoekonomiczne /red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s.139–150.
18. Iwaszczuk N., Łamasz B., Ściana A., Hedging jako forma zabezpieczenia rafinerii przed ryzykiem zmian cen ropy naftowej, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2016 t. 17 z. 8 cz. 1: Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania, s. 147–159.
19. Łamasz B., Iwaszczuk N., Ivashchuk O., Selected methods of securing the refining sector against crude oil price fluctuations // International Journal of Management and Economics 2018 vol. 54 iss. 3, s. 197–209.
20. Łamasz B., Iwaszczuk N., Strategie opcyjne long straddle i long guts w zabezpieczaniu poziomu ceny ropy WTI, [w:] Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 2018 nr 102, s. 313–328.

Additional information:

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.