Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics 2
Course of study:
2019/2020
Code:
IINF-1-304-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rosiek Janusz (Janusz.Rosiek@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste doświadczenie ilościowe, posługując się przyrzyrządami pomiarowymi INF1A_U03, INF1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi ocenić niepewność wyniku pomiaru, rozróżniając jej podstawowe przyczyny INF1A_U03, INF1A_U01 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie znzczenie podstawowych pojęć z elektromagnetyzmu i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Examination
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z optyki i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Examination
M_W003 Studeny zna i rozumie znaczenie podstawowych z mechaniki kwantowej i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste doświadczenie ilościowe, posługując się przyrzyrządami pomiarowymi - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić niepewność wyniku pomiaru, rozróżniając jej podstawowe przyczyny - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie znzczenie podstawowych pojęć z elektromagnetyzmu i umie je opisać matematycznie + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z optyki i umie je opisać matematycznie + - + - - - - - - - -
M_W003 Studeny zna i rozumie znaczenie podstawowych z mechaniki kwantowej i umie je opisać matematycznie + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 h
Preparation for classes 26 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 85 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (16h):

Program wykładów

- Prawo Gaussa + przykłady
- pojemność elektryczna
- prawa Kirchhoffa
- siła Lorentza
- prawo Biota-Savara
- równania Maxwella
- równania fali elektromagnetycznej
- falowa natura światła, dyfrakcja, interferencja
- polaryzacja światła
- generacja i cechy światła laserowego
- promieniowanie temperaturowe, prawo Plancka
- efekt fotoelektryczny
- promienie X,efekt Comptona
- równanie Schrodingera niezależne od czasu
- funkcja falowa i jej interpretacja
- budowa jądra atomowego
- rodzaje i własności promieniowania jądrowego

Laboratory classes (16h):

Program ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia przydziela prowadzący zajęcia laboratoryjne
na bazie aktualnego stanu dostępnych ćwiczeń

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenia egzaminu z części wykładowej.
2. Nota końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zastosowania podstawowych pojęć matematycznych w mechanice i elektryczności na poziomie Fizyki 1
Znajomość rachunku prawdopodobieństwa na poziomie elementarnym

Recommended literature and teaching resources:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.5
J. Orear, Fizyka, t.2
A. Zięba, Pracownia fizyczna WFiTJ AGH, skrypt

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None