Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia eksploatacji podziemnej
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-208-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje tematykę udostępnienia, przygotowania, systemów eksploatacji i zagrożeń naturalnych głównie w złożach rud i soli wraz z elementami projektowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi rozwiązywać indywidualnie i zespołowo zagadnienia inżynierskie w dziedzinie technik i technologii eksploatacji podziemnej rozumiejąc potrzebę aktualizacji własnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych IGR2A_K01, IGR2A_K04 Execution of a project,
Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować koncepcję przygotowania i system eksploatacji złoża dla typowych i skomplikowanych uwarunkowań geologiczno-górniczych z uwzględnieniem poszczególnych elementów cyklu technologicznego IGR2A_W05, IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Execution of a project
M_U002 Student potrafi poprawnie dobrać metody i środki profilaktyki górniczych zagrożeń naturalnych (skojarzonych), w tym optymalny ich zakres, w odniesieniu do etapu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w górnictwie węgla rud i soli IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów eksploatacji złóż węgla, rud i soli, zakresu niezbędnych robót udostępniających i przygotowaczych oraz technologii w ramach poszególnych etapów cykluprodukcyjnego. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie specyfiki naturalnych zagrożeń górniczych (w tym ich koincydencji) towarzyszących wybieraniu złóż węgla, rud i soli oraz zasad doboru metod ich zwalczania IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W003 Student zna współczesne rozwiązania i trendy rozwojowe w zakresie technik i technologii, w tym mechanizacji i automatyzacji robót związanych z procesem eksploatacji podziemnej. IGR2A_W05, IGR2A_W02 Test,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi rozwiązywać indywidualnie i zespołowo zagadnienia inżynierskie w dziedzinie technik i technologii eksploatacji podziemnej rozumiejąc potrzebę aktualizacji własnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować koncepcję przygotowania i system eksploatacji złoża dla typowych i skomplikowanych uwarunkowań geologiczno-górniczych z uwzględnieniem poszczególnych elementów cyklu technologicznego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi poprawnie dobrać metody i środki profilaktyki górniczych zagrożeń naturalnych (skojarzonych), w tym optymalny ich zakres, w odniesieniu do etapu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w górnictwie węgla rud i soli + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów eksploatacji złóż węgla, rud i soli, zakresu niezbędnych robót udostępniających i przygotowaczych oraz technologii w ramach poszególnych etapów cykluprodukcyjnego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie specyfiki naturalnych zagrożeń górniczych (w tym ich koincydencji) towarzyszących wybieraniu złóż węgla, rud i soli oraz zasad doboru metod ich zwalczania + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna współczesne rozwiązania i trendy rozwojowe w zakresie technik i technologii, w tym mechanizacji i automatyzacji robót związanych z procesem eksploatacji podziemnej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Klasyfikacja i charakterystyka podziemnych systemów eksploatacji złóż kopalin stałych (głównie rud miedzi, cynku i ołowiu, soli) z uwzględnieniem parametrów opisujących formę i budowę złoża. Elementy cyklu technologicznego pozyskiwania surowca. Zasady wybierania złóż w zróżnicowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych (zróżnicowane formy złóż, zaburzenia tektoniczne i sedymentacyjne, wymogi ochrony obiektów powierzchniowych i podziemnych) z uwzględnieniem sposobu udostępnienia, rozcięcia złoża, technologii urabiania, ładowania, odstawy urobku, transportu materiałów/załogi, obudowy wyrobisk, wentylacji oraz kierowania stropem. Specyfika zagrożeń naturalnych w rud i soli i zasady doboru optymalnej profilaktyki.

Project classes (9h):

Elementy projektowania w procesie eksploatacji złóż rud i soli kamiennej:
- podstawy ustalania parametrów geometrycznych w polu eksploatacyjnym złoża rud miedzi dla systemu komorowo-filarowego z ugięciem stropu,
- podstawy doboru obudowy kotwowej w kopalniach rud miedzi LGOM,
- określenie parametrów geometrycznych w polu eksploatacyjnym w złożu soli kamiennej dla systemu komorowego właściwego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się poprzez pozytywne zaliczenie prac projektowych i oraz pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego.
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona: ćwiczenia projektowe z wagą 0,5 + kolokwium zaliczeniowe z tematyki wykładów z wagą 0,5.
Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym (1x) oraz w terminach poprawkowych (2x).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Pozytywny wynik zaliczenia przedmiotu Górnictwo podziemne.

Recommended literature and teaching resources:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K. “Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli”, Kraków 2009. Turek M “Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego”. Chudek M. „Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. Jaszczuk M. „Ścianowe Systemy Mechanizacyjne”, Katowice 2007. Piechota S. „Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”, Biblioteka SEP, Kraków 2003. Piechota S. Podstawy górnictwa kopalin stałych”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996. Przybyła H. Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w wyrobiskach ścianowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997. Chudek M.: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych student jest zobowiązany do uzupełnienie materiału we własnym zakresie oraz wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.