Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia złóż
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-105-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi: ocenić walory złóż kamieni budowlanych i drogowych, dokonać stosownego wyboru złóż skał magmowych, osadowych i metamorficznych warunkujących odpowiednią jakość surowca dla drogownictwa i budownictwa oraz wskazać krajowe obszary występowania złóż różnej jakości kruszyw naturalnych, żwirowych. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Test
Skills: he can
M_U001 Student umie: przygotować materiały źródłowe dla badań złóż kamieni budowlanych i drogowych i kruszyw naturalnych, rozpoznać zmienność, ocenić jakość i wskazać możliwości ich wykorzystania jako materiałów drogowych i budowlanych. IGR2A_U06, IGR2A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie: jaka jest specyfika złóż kamieni budowlanych i drogowych, jakie są przyczyny zmienności i czynniki warunkujące możliwości wykorzystania skał magmowych, osadowych i metamorficznych jako kamieni budowlanych i drogowych IGR2A_W02 Test
M_W002 Student wie: jakie są przyczyny zróżnicowania jakościowego kruszyw naturalnych IGR2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi: ocenić walory złóż kamieni budowlanych i drogowych, dokonać stosownego wyboru złóż skał magmowych, osadowych i metamorficznych warunkujących odpowiednią jakość surowca dla drogownictwa i budownictwa oraz wskazać krajowe obszary występowania złóż różnej jakości kruszyw naturalnych, żwirowych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie: przygotować materiały źródłowe dla badań złóż kamieni budowlanych i drogowych i kruszyw naturalnych, rozpoznać zmienność, ocenić jakość i wskazać możliwości ich wykorzystania jako materiałów drogowych i budowlanych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie: jaka jest specyfika złóż kamieni budowlanych i drogowych, jakie są przyczyny zmienności i czynniki warunkujące możliwości wykorzystania skał magmowych, osadowych i metamorficznych jako kamieni budowlanych i drogowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie: jakie są przyczyny zróżnicowania jakościowego kruszyw naturalnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (18h):

1. Definicja złóż kamieni budowlanych i drogowych, podstawowa literatura. Jakość kopaliny: walory dekoracyjne, własności fizyko-mechaniczne, bloczność, czynniki wpływające na ich zróżnicowanie (2).
2. Formy występowania skał magmowych i ich złożowe znaczenie: skały głębinowe i wylewne, zróżnicowanie składu mineralnego, struktur, tekstur, kontaktowe oddziaływanie magmy, zjawiska pomagmowe, spękania i wietrzenie na przykładach polskich złóż. Możliwości wykorzystania skał metamorficznych (4).
3. Klasyfikacje piaskowców. Polskie złoża, perspektywy i ograniczenia rozwoju ich eksploatacji (2).
4. Klasyfikacje skał węglanowych. Przykłady zróżnicowania wapieni i dolomitów dewonu, triasu i jury monokliny śląsko-krakowskiej, trzonu paleozoicznego i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz kredy i trzeciorzędu Roztocza i Lubelszczyzny (2).
5. Geologia złóż skał metamorficznych na przykładach polskich złóż gnejsów, amfibolitów, hornfelsów, serpentynitów i marmurów (1)
6. Kruszywa naturalne żwirowe, zróżnicowanie genetyczne i jego wpływ na jakość kopaliny, regiony występowania i zasoby złóż oraz możliwości ich powiększenia (1).

Auditorium classes (9h):

1. Metodyka makroskopowego opisu kamieni budowlanych i drogowych w powiązaniu z oceną ich walorów dekoracyjnych i właściwości fizyczno-mechanicznych (2).
2. Opisy skał magmowych; głębinowych i wylewnych z polskich złóż (3).
4. Opisy typowych okazów z polskich złóż piaskowców dolnośląskich i świętokrzyskich oraz karpackich (2).
5. Opisy okazów wapieni i dolomitów z polskich złóż (2).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4* średnia ocena 2 kolokwiów z wykładów+ 0,6 * średnia ocena 3 kolokwiów z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

*znajomość geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., A. KARWACKI, A. KOLASA, J. MAGIERA, M. REMBIŚ, A. SMOLEŃSKA, G. STAŃCZAK (2005) – Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
KARWACKI A. (1980) – Petrograficzne podstawy zróżnicowania własności technicznych granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, T.6, z.1., 79-105.
KOZŁOWSKI S. (1986) – Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa
NEY R. (redaktor naukowy) (2002) – Kamienie budowlane i drogowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None