Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Measurements techniques in mining
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-106-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Module summary

Po odbyciu kursu student zna podstawowe metody kontroli zagrożeń w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych. Zna urządzenia pomiarowe, zasady ich działania i potrafi je zastosować.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość wpływu prowadzenia monitoringu górotworu na efekt ekonomiczny zakładu górniczego. IGR2A_W05, IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Test,
Activity during classes
M_K002 Zna znaczenie i wpływ górniczych technik pomiarowych na bezpieczeństwo prowadzenia zakładu górniczego. IGR2A_W05, IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Test
Skills: he can
M_U001 Umie interpretować wyniki pomiarów geomechanicznych i geotechnicznych. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Test
M_U002 Potrafi wybrac metodę monitoringu zagrożeń osuwiskowych w kopalniach odkrywkowych. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test
M_U003 Potrafi wskazać właściwą metodykę i technikę pomiarową dla określania stateczności wyrobisk podziemnych. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie monitoringu zagrożen osuwiskowych IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Test
M_W002 Zna nieniszczące metody pomiaru konstrukcji. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test
M_W003 Ma wiedze w zakresie technik monitoringu górotworu IGR2A_W05, IGR2A_W03 Test
M_W004 Ma wiedzę w zakresie kontroli wyrobisk szybowych IGR2A_W05, IGR2A_W02
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu prowadzenia monitoringu górotworu na efekt ekonomiczny zakładu górniczego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Zna znaczenie i wpływ górniczych technik pomiarowych na bezpieczeństwo prowadzenia zakładu górniczego. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie interpretować wyniki pomiarów geomechanicznych i geotechnicznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wybrac metodę monitoringu zagrożeń osuwiskowych w kopalniach odkrywkowych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać właściwą metodykę i technikę pomiarową dla określania stateczności wyrobisk podziemnych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie monitoringu zagrożen osuwiskowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna nieniszczące metody pomiaru konstrukcji. + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedze w zakresie technik monitoringu górotworu + + - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie kontroli wyrobisk szybowych + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (18h):
 1. Ocena stanu budowli podziemnych.

  Zasady oceny pracy budowli podziemnych. Podział metod. Charakterystyka metod pomiarowych.

 2. Monitoring podziemnych wyrobisk korytarzowych i komorowych.

  Zasady i podział technik pomiarowych określających stateczność wyrobisk podziemnych. Rodzaje pomiarów

 3. Metody nieniszczące oceny stanu obudowy.

  Omówienie metod nieniszczących i seminiszczących konstrukcji stalowych i betonowych.

 4. Badanie konstrukcji szybowych.

  Badanie stanu obudowy szybu. Ocena stanu wyrobisk szybowych.

 5. Monitoring geotechniczny w górnictwie odkrywkowym.

  Kontrola zagrożeń geotechnicznych i wodnych. Ocena stateczności skarp i zagrożeń osuwiskowych. Kontrola położenia maszyn, frontów eksploatacyjnych.

 6. Monitoring zagrożeń dynamicznych w górotworze

  Pomiary sejsmiczne i sejsmoakustyczne w kopalniach. Zasady i urządzenia. Geotomografia.

 7. Kontrola jakości złoża i jakości urobku

  Pomiary składu chemicznego skał on-line. Pomiary i kontrola jakości i wielkości urobku na przenośnikach.

 8. Kontrola zagrożenia gazowego.

  Urządzenia i zasady pomiaru zawartości gazów w powietrzu kopalnianym. Przepisy górnicze w tym zakresie. Pomiar stężenia metanu.

Auditorium classes (9h):
 1. Analiza pomiarów konwergencji – wykonywanie profilów wyrobisk.

  Analiza wyników badań wykonywanych w wyrobiskach górniczych w różnym ośrodku skalnym i z różnym typem obudowy.

 2. Zasady prowadzenia monitoringu w zakładach górniczych

  Dobór metodyki i urządzeń pomiarowych do istniejącej sytuacji górniczo-geologicznej oraz występujących zagrożeń.

 3. Analiza badań rozwarstwień skał i obciążeń obudowy oraz zapisów badań endoskopowych – interpretacja pomiarów.

  Analiza badań zeszczelinowania skał wokół wyrobiska. Analiza dopuszczalnych obciążeń obudowy.

 4. Ocena możliwości i technik wzmacniania skał wokół wyrobisk na podstawie ich monitoringu.

  Analiza wyników pomiarów spękań, rozwarstwień i obciążeń obudowy pod kątem wzmacniania obudowy i górotworu

 5. Obliczanie stanu obudowy szybu (wg kryterium normy PN-G-04210).

  Badanie stanu obudowy murowej, betonowej i żeliwnej. Jednorodność, szczelność, nośność i korozja. Wartości dopuszczalne.

 6. Analiza wyników pomiarów w górnictwie odkrywkowym

  Analiza pomiarów piezometrycznych, profilów drenażowych, pomiarów geodezyjnych na skarpach wyrobisk oraz pomiarów inklinometrycznych

 7. Interpretacja pomiarów geotechnicznych w kopalniach odkrywkowych dla rozpoznania zjawisk osuwiskowych oraz bieżącego położenia frontów eksploatacyj
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

ocena z kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada podstawowe wiadomości z geodezji górniczej i kartografii oraz mechaniki gruntów i geomechaniki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chudek, M. Duży, S. Dyduch, G. Bączek, A.: Korozja stalowej odrzwiowej obudowy podatnej a stateczność korytarzowych wyrobisk górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 3, 2008, s. 1-10.
3. Kaczarewski, T. Milkowski, D. : Monitoring i prognoza zagrożeń naturalnych W KWB "Turów". Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, vol. 98, nr 34, 2002, s. 203-212.
4. Milkowski D., Górecka A., Wójcicka-Milewska M.: Zabezpieczenie i monitoring osuwisk powstałych na Zboczu Północnym wyrobiska odkrywkowego BOT KWB Turów S.A. Kwartalnik AGH, Rok 32, Zeszyt 2, 2008 s. 247-257.
5. Niemiec B.: Doświadczenia w stosowaniu sondy aerometrycznej w wybranych kopalniach węgla. Miesięcznik WUG nr 2, 2001, s. 19-24.
6. Prusek S.: Wybrane wyniki pomiarów dołowych w chodnikach przyścianowych. Przegląd Górniczy nr 11, 1999, s. 17-23
7. Prusek S.: Monitoring chodnika przyścianowego oraz podporność obudowy. Przegląd Górniczy nr 2, 2006, s. 9-15.
8. Prusek S.: System ciągłego monitoringu gabarytów wyrobisk korytarzowych. Przegląd Górniczy nr 7-8, 2006, s. 22 – 25.
9. PN-G-04210. Szyby górnicze. Obudowy i zbrojenia szybów. Ogólne zasady badań.
10. Dubiński J., Konopko W.: Tąpania. Ocena, prognoza, zwalczanie. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania in situ dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowych. . Materiały konferencyjne „Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004”, Wydawnictwo IGSMiE PAN, „Sympozja i konferencje nr 61”, Kraków-Szczyrk 2004, s. 197-205.

5. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Pomiary sił osiowych w kotwiach oprzyrządowanych w wyrobiskach w obudowie podporowo-kotwiowej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 2, 2004, s. 8-12,
6. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania szybkości rozwarstwień skał stropowych w wybranych wyrobiskach przygotowawczych. Materiały konferencyjne Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, 10–15 Marca 2006, Danuta Flisiak, Marek Cała (eds.), Krynica 2006, s. 53–62.
7. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań „in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2006.

Additional information:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Maksymalna liczba nieobecności – 2.