Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia eksploatacji złóż węgla brunatnego
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-204-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Module summary

Student na podstawie danych geologicznych potrafi zaprojektować wyrobisko górnicze i zwałowisko zewnętrzne oraz dobrać odpowiedni układ technologiczny.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej IGR2A_W03, IGR2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej IGR2A_W03, IGR2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. IGR2A_W03, IGR2A_W04 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego IGR2A_W03, IGR2A_W04 Activity during classes,
Examination
M_W003 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. IGR2A_W03, IGR2A_W04 Activity during classes,
Examination
M_W004 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego IGR2A_W03, IGR2A_W04 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 12 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

1. Historia i stan obecny branży węgla brunatnego w Polsce.
2. Wydobycie węgla brunatnego w Polsce i na świecie.
3. Przegląd sposobów wydobycia węgla brunatnego na świecie.
4. Roboty podstawowe i pomocnicze w kopalniach węgla brunatnego.
5. Modele technologiczne kopalń jednoodkrywkowych i wieloodkrywkowych.
6. Programowanie zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego.
7. Określenie zdolności wydobywczej kopalni. Układ wydobywcze KTZ.
8. Czynniki determinujące lokalizację wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego.
9. Technologia pracy koparek wielonaczyniowych kołowych i łańcuchowych,
10.Technologia pracy zwałowarek taśmowych.
11. Mosty przerzutowe i agregaty (koparka-zwałowarka).
12. Sposoby udostępniania złóż węgla brunatnego.
13. Urabianie selektywne. Rozwój frontów eksploatacyjnych.
14. Prowadzenie robót w warunkach zimowych.
15. Projektowanie krótkoterminowe i długoterminowe. Plan ruchu zakładu górniczego.

Project classes (18h):

1. Omówienie celu i zakresu projektu.
2. Wyznaczenie zasięgu eksploatacji złoża węgla brunatnego.
3. Obliczenie geologicznych zasobów bilansowych złoża węgla brunatnego.
4. Obliczenie wskaźników wykorzystania złoża oraz stosunku N:W.
5. Dobór technologii eksploatacji złoża.
6. Dobór maszyn podstawowych.
7. Budowa wyrobiska docelowego.
8. Budowa zwałowiska zewnętrznego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.
Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych potwierdzone wpisem do systemu Wirtualna Uczelnia.
Egzamin w formie pisemnej obejmował będzie materiał z wykładów i ćwiczeń projektowych. Przewiduje się jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z egzaminu (waga 0,7) i oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie
uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z zajęć.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kasztelewicz Z., (2004). Polskie górnictwo węgla brunatnego. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”. Bełchatów-Wrocław. 2004.
2. Kasztelewicz Z., (2007). Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”, Bogatynia-Wrocław.
3. Kasztelewicz Z.,(2012). Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
4. Wiśniewski S., (1980). Projektowanie kopalń. Cz. I. Kopalnie odkrywkowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1980

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w krajach Unii Europejskiej — The efficiency of electricity production from lignite in the European Union / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 189–197
2. Możliwość zastosowania systemu IPCC do eksploatacji utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego — The possibility of using IPCC systems for hard rock materials in lignite mines / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ // Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków: ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 611–619. — Bibliogr. s. 618
3. Przegląd układów technologicznych stosowanych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego w Europie — Review of technological systems used in lignite opencast mining in Europe / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 155–166. — Bibliogr. s. 166

Additional information:

None