Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie kopalń odkrywkowych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-211-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach moduły przedstawione zostaną szczegółowe zasady projektowania kopalń odkrywkowych wraz z licznymi przykładami budowy kopalń odkrywkowych w Polsce i na świecie. Dodatkowo proces projektowy wspomagany będzie specjalistycznym oprogramowaniem takim jak GEOVIA SURPAC, GEOVIA MINESCHED czy AutoCAD CIVIL 3D.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę prawidłowego projektu na etapie zagospodarowania złoża IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi obsługiwać specjalistyczny program do wspomagania projektowania w górnictwie IGR2A_U06 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować odkrywkowe wyrobisko oraz zwałowisko oraz obliczać objętości mas ziemnych IGR2A_U05 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna akty prawne regulujące zasady projektowania kopalń IGR2A_W02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna zasady klasyfikacji zasobów IGR2A_W03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę prawidłowego projektu na etapie zagospodarowania złoża + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi obsługiwać specjalistyczny program do wspomagania projektowania w górnictwie - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować odkrywkowe wyrobisko oraz zwałowisko oraz obliczać objętości mas ziemnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna akty prawne regulujące zasady projektowania kopalń + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady klasyfikacji zasobów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

1. Akty prawne regulujące zasady zagospodarowania złóż,
2. Dokumentacja geologiczna złoża,
3. Obszar i teren górniczy,
4. Zasady klasyfikacji zasobów,
5. Geometria wyrobiska odkrywkowego,
6. Parametry skarp i zboczy,
7. Określanie wielkości wydobycia kopalni odkrywkowej,
8. Określanie kierunków eksploatacji złoża,
7. Zasady wyznaczania lokalizacji zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych,
8. Likwidacja zakładu górniczego.

Project classes (9h):

1. Interpretacja geologicznej bazy danych,
2. Analiza uwarunkowań środowiskowych i infrastrukturalnych terenu przeznaczonego
pod eksploatację,
3. Okonturowanie wyrobiska odkrywkowego,
4. Dobór technologii eksploatacji złoża,
5. Budowa wyrobiska eksploatacyjnego,
6. Obliczenie zasobów przemysłowych,
7. Określenie zasięgu wpływu eksploatacji,

Laboratory classes (9h):
Etapy procesu projektowania kopalni odkrywkowej z wykorzystaniem programu AutoCAD Civil i Geovia Surpac i Geovia Minesched

1. Geologiczna baza danych wybranego złoża. (Geovia Surpac)
2. Modelowanie stropu i spągu złoża na podstawie danych geologicznych wybranego złoża. (Geovia Surpac)
3. Budowa modelu blokowego na podstawie danych geologicznych wybranego złoża. (Geovia Surpac)
4. Modelowania wyrobiska odkrywkowego oraz postępów eksploatacji. (Geovia Surpac)
5. Harmonogram eksploatacji. Cykl życia kopalni odkrywkowej. (Geovia Minesched)
6. Profesjonalny wydruku map górniczych zgodnie z PN-EN. (AutoCAD Civil)
7. Funkcje geoprzestrzenne programu, układy współrzędnych. (AutoCAD Civil)
8. Kolokwium zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość
wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową
poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. W terminie poprawkowym maksymalną oceną do uzyskania
jest już 4,0 (db).
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych polegało będzie na wykonaniu 5 zadań domowych i przesłaniu ich za
pomocą platformy UPEL AGH do prowadzącego zajęcia. Za każde z poprawnie wykonanych zadań
domowych Student otrzyma 10 pkt. Na ostaniach zajęciach odbędzie się kolokwium zaliczeniowe
obejmujące cały zakres realizowanego na zajęciach materiału. Z kolokwium zaliczeniowego Student
otrzyma max. 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Studenta wynosi więc 100 pkt. W zależności od liczby
uzyskanych punktów wystawiona zostanie ocena:
1) od 90 pkt. bardzo dobry (5.0);
2) od 80 pkt plus dobry (4.5);
3) od 70 pkt. dobry (4.0);
4) od 60 pkt. plus dostateczny (3.5);
5) od 50 pkt. dostateczny (3.0);
6) poniżej 50 pkt. niedostateczny (2.0)
Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego. W terminie poprawkowym
maksymalną liczbą punktów do uzyskania będzie 30 pkt.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z laboratoriów + 0,5 ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie
uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności przesłania zadania domowego oraz
wykonania części projektu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Wiśniewski – Projektowanie kopalń – Wrocław 1980,
2. J. Korzeniowski – Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin, Wrocław 2010
3. AutoCAD Civil 3D – mój pierwszy projekt.
4. Geovia Surpac i Minesched Tutorial

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Koncepcja przestrzennego odwzorowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym —
Conception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ,
Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 319–325.
— Bibliogr. s. 325
Method for location of an external dump in surface mining using the A-star algorithm — Metoda
lokalizacji zwałowiska zewnętrznego w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem algorytmu A-star /
Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Archives of Mining Sciences =
Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 721–730. — Bibliogr. s. 730
Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie
planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody : praca — [Conditions of prospective lignite
deposits’ development on the example of a planned multi-pit Gubin–Mosty–Brody mine] / pod red.
Zbigniewa KASZTELEWICZA ; aut. rozdz.: Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Miranda
Ptak, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wiesław KOZIOŁ, Jerzy KLICH, Andrzej HAŁADUS,
Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Krzysztof POLAK, Jerzy FLISIAK, Kazimierz CZOPEK, Szymon
SYPNIOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 237, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe /
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0419). — Bibliogr. s. 235–238.

Additional information:

W celu wykonania zadań domowych niezbędne będzie korzystanie z komputera z dostępem do
internetu. Przystępując do zajęć Student musi posiadać także konto na serwerze AGH. Umożliwi to
pracę z programem Geovia Surpac lub AutoCAD Civil 3D poza AGH. Szczegóły dotyczące instalacji
programu, pobrania licencji i założenia konta na serwerze AGH zostaną podane przez Prowadzącego na
pierwszych zajęciach.