Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Studium wykonalności przedsiewzięć górniczych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-303-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ten zawiera tematykę z zakresu przygotowania studium wykonalności dla projektu
inwestycyjnego w górnictwie odkrywkowym. Studium wykonalności jest podstawowym dokumentem
tworzonym podczas każdej inwestycji w budowę kopalni odkrywkowej i na jego podstawie dokonuje się
decyzji o jej realizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa górniczego i górnictwa oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach ekonomicznych aspektów procesów gospodarczych w górnictwie IGR2A_K03, IGR2A_K04 Project
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym obliczeń mierników ekonomicznych realizowanych procesów górniczych IGR2A_K03, IGR2A_K02 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych IGR2A_U05 Project
M_U002 Student potrafi określić metody i stawki amortyzacyjne dla majątku trwałego wykorzystywanego w odkrywkowych zakładach górniczych oraz podstawowe mierniki ekonomiczne charakteryzujące proces produkcyjny w kopalni IGR2A_U06, IGR2A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych oraz zna procesy ekonomiczne przebiegające w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu IGR2A_W05 Activity during classes
M_W002 Student wie co znaczy efektywność gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym w odkrywkowych zakładach górniczych IGR2A_W04 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa górniczego i górnictwa oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach ekonomicznych aspektów procesów gospodarczych w górnictwie - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym obliczeń mierników ekonomicznych realizowanych procesów górniczych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić metody i stawki amortyzacyjne dla majątku trwałego wykorzystywanego w odkrywkowych zakładach górniczych oraz podstawowe mierniki ekonomiczne charakteryzujące proces produkcyjny w kopalni - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych oraz zna procesy ekonomiczne przebiegające w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie co znaczy efektywność gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym w odkrywkowych zakładach górniczych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki górnictwa odkrywkowego
Struktura studium wykonalności
Płace i wynagrodzenia w górnictwie
Metody kalkulacji kosztu kapitału
Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne
Metody kalkulacji kosztu jednostkowego w górnictwie
Ekonomiczna efektywność inwestycji w górnictwie

Project classes (9h):

Nakłady inwestycyjne związane z zajęciem terenu pod działalność górniczą.
Nakłady inwestycyjne na zakup sprzętu technologicznego.
Kosztów wynagrodzeń.
Koszty operacyjne.
Wskaźniki efektywności inwestycyjnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. W terminie poprawkowym maksymalną oceną do uzyskania
jest już 4,0 (db).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności wykonania części projektu w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Moduł jest kontynuacją projektu wykonanego na przedmiocie “Projektowanie kopalń odkrywkowych”.
Aby móc przystąpić do modułu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych z
przedmiotu “Projektowanie kopalń odkrywkowych”.

Recommended literature and teaching resources:

Koszty stałe i zmienne. Teoria i praktyka, cz. 1, 2, Czopek K., AW-P, ART.-TEKST, Kraków 2003-2004
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Dura J., PWE, Warszawa 2004
Metody oceny projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie górniczym, Święcicka Z. Przegląd górniczy 9/2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza efektywności kosztowej budowy zwałowisk zewnętrznych w kopalniach odkrywkowych węgla
brunatnego — Cost-effectiveness analysis for the construction of external dumps / Maciej
ZAJĄCZKOWSKI // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja,
zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 403–412.
— Bibliogr. s. 412, Streszcz., Abstr.
Analiza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża “Raciszyn” —
Technical and economic analysis of mechanical rock extraction based on ‘Raciszyn’ deposit / Tomasz Będkowski, Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // Inżynieria Mineralna =
Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 107–112. —
Bibliogr. s. 112, Streszcz.
Koncepcja przestrzennego odzworowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym —
Conception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ,
Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 319–325.
— Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa
odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst:
http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_23.pdf

Additional information:

Brak.