Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-304-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera elementy teorii niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość swojej roli jako przyszłej osoby dozoru ruchu w bezpiecznej i efektywnej pracy maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_K03, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić wymagania stawiane operatorom maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_U05, IGR2A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi ocenić efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_U06, IGR2A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna wymagania stawiane dokmuentacji techniczno-ruchowej maszyny IGR2A_W02, IGR2A_W01 Test
M_W002 Student zna budowę podstawowych maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym IGR2A_W02, IGR2A_W01 Test
M_W003 Student zna zasady eksploatacji podstawowych maszyn stsowoanych w górnictwie odkrywkowym IGR2A_W01, IGR2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość swojej roli jako przyszłej osoby dozoru ruchu w bezpiecznej i efektywnej pracy maszyn i urządzeń w górnictwie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić wymagania stawiane operatorom maszyn i urządzeń w górnictwie - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna wymagania stawiane dokmuentacji techniczno-ruchowej maszyny + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę podstawowych maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady eksploatacji podstawowych maszyn stsowoanych w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

1. Podział maszyn i urządzeń do odkrywkowej eksploatacji złóż.
2. Wymagania stawiane dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
3. Budowa i eksploatacja wiertarek i wiertnic.
4. Budowa i eksploatacja młotów hydraulicznych.
5. Budowa i eksploatacja spycharek i równiarek.
6. Budowa i eksploatacja koparek jednonaczyniowych z osprzętem nadsiębiernym i podsiębiernym,
7. Budowa i eksploatacja zgarniarek linowych.
8. Budowa i eksploatacja ładowarek.
9. Budowa i eksploatacja koparek wielonaczyniowych kołowych (tradycyjnych).
10. Budowa i eksploatacja koparek kompaktowych.
11. Budowa i eksploatacja koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
12. Budowa i eksploatacja zwałowarek taśmowych
13. Budowa i eksploatacja mostów przerzutowych.
14. Budowa i eksploatacja specjalnych maszyn w układach przerzutowych.
15. Budowa i eksploatacja kombajnów odkrywkowych.
16. Specjalne maszyny do eksploatacji lądowej.

Auditorium classes (9h):

1. Podstawowe zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń
2. Zagadnienia formalno prawne eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych – prawo krajowe, dyrektywa maszynowa, dyrektywa narzędziowa
3. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania maszyn podczas pracy
4. Zasady obsługi maszyn i urządzeń (utrzymanie maszyn w ruchu, remonty bieżące, remonty pośrednie, remonty kapitalne, modernizacja i adaptacja)
5. Technologia remontów, napraw i regeneracji
6. Niezawodność oraz trwałość maszyn i urządzeń
7. Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń
8. Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane jest zaliczenie wszystkich analizowanych zagadnień oraz obecność na zajęciach audytoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest oceną z ćwiczeń audytoryjnych (A). Aktywność na wykładach jest premiowana podwyższeniem oceny końcowej (OK).
Przewidywane są dwa terminy zaliczenia – podstawowy i poprawkowy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość poprawy oceny podczas dodatkowych konsultacji.
Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć.
Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 • Bęben A.; Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków, 2008 r.
 • Glapa J., Korzeniowski I.; Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&K. Wrocław, 2005 r.
 • Kasztelewicz Z.; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków, 2012 r.
 • Korzeniowski J.I.; Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław, 2010 r.
 • Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 • Czaplicki J. M.: Modelowanie procesu eksploatacji systemu koparki – wywrotki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1740, Gliwice 2006.
 • Czaplicki J. M.: Shovel-Truck Systems. Modelling analysis and calculation, CRC Press, Londyn 2009.
 • Kozioł W., Uberman R.: Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym Wydawnictwa AGH, Kraków 1994.
 • Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Część I Podstawy urabiania, jazdy podnoszenia i obrotu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Bodziony P.: O metodzie doboru wozideł w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe 1/2010, s. 18-21.
 • Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnym
  Bodziony P., Beben a., Kasztelewicz Z.: Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94
Additional information:

None