Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stateczność skarp i zboczy
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-306-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest nabycie rozszerzonej wiedzy dotyczącej procesów osuwiskowych, stateczności skarp i zboczy, stabilizacji skarp i zboczy, a także oceny warunków stateczności przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K02 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U04 Execution of laboratory classes,
Project
M_U002 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy IGR2A_W04, IGR2A_W02 Execution of a project,
Activity during classes,
Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych IGR2A_W04, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Przyczyny utraty stateczności skarp i zboczy.
Metody określania kształtu profilu statecznego
Metody określania stateczności skarp.
Metody równowagi granicznej (Felleniusa, Bishopa, Janbu, Morgensterna-Price’a).
Numeryczne metody analizy stateczności zboczy (SSR – metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie).
Zapobieganie procesom osuwiskowym – stabilizacja skarp. Przestrzenne metody analizy stateczności zboczy.

Laboratory classes (9h):
 1. Analiza stateczności skarp w oparciu o metody równowagi granicznej (program SLOPE/W) oraz metody numeryczne (RS2). Analiza wpływu geometrii, zawodnienia, obciążenia i konstrukcji zbrojących grunt na stateczność skarp. Ocena warunków stateczności dla zboczy skalnych.

 2. Analiza stateczności skarp w oparciu o metody równowagi granicznej (program SLOPE/W) oraz metody numeryczne (RS2). Analiza wpływu geometrii, zawodnienia, obciążenia i konstrukcji zbrojących grunt na stateczność skarp. Ocena warunków stateczności dla zboczy skalnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego x 0.5 + ocena z projektu x 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot Mechanika Gruntów i Geotechnika

Recommended literature and teaching resources:

1. Abramson L.W., Thomas S.L., Sharma S., Boyce G.M. (1996), Slope stability and stabilization methods, John Willey & Sons Inc., New York.
2. Abramson L.W. (2002), Slope stability and stabilization methods, John Wiley & Sons Inc., New York.
3. Cała M. 2007. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwa AGH. Seria monografie nr 171.
4. FLAC/Slope (2012). Users Manual. Itasca Consulting Group Inc. Minneapolis USA.
5. Glazer Z. (1985), Mechanika gruntów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6. Krahn J. (2004), Stability modeling with SLOPE/W. An engineering methodology. GEO-SLOPE International Ltd. Canada.
7. Potts D.M. (2003), Numerical analysis: a virtual dream or practical reality? „Geotechnique”, Vol. 53, nr 6, s. 535-573.
8. Wiłun Z. (1982), Zarys Geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Cała M. 2007. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwa AGH. Seria monografie nr 171.

Additional information:

Aktywność na zajęciach jest zalecana i może być premiowana.