Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Likwidacja kopalń odkrywkowych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-311-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapoznaje studentów z przyczynami likwidacji kopalń odkrywkowych, zwraca uwagę na konieczność prawidłowego projektowania i realizacji procesu likwidacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę wpisywania się w środowisko naturalne i minimalizowania negatywnych skutków eksploatacji odkrywkowej. IGR2A_K03, IGR2A_K04 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi obliczyć objętość robót ziemnych związanych z likwidacją zakładu górniczego IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi obliczyć środki finansowe zgromadzone na funduszu likwidacji zakładu górniczego IGR2A_U04, IGR2A_U06 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U003 Studen potrafi sporządzić operat rozliczenia zasobów złoża, oraz potrafi wymienić zasady sporządzania pllanu ruchu likwidowanego zakładu górniczego IGR2A_U04, IGR2A_U06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania wyrobisk górniczych do likwidacji, rekultywacji dróg technologicznych, zwałowisk i składowisk IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna rolę organów nadzowu górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wymogów formalno-prawnych dotyczących decyzji o fizycznej likwidacji zakładu górniczego IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę wpisywania się w środowisko naturalne i minimalizowania negatywnych skutków eksploatacji odkrywkowej. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć objętość robót ziemnych związanych z likwidacją zakładu górniczego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczyć środki finansowe zgromadzone na funduszu likwidacji zakładu górniczego - - - + - - - - - - -
M_U003 Studen potrafi sporządzić operat rozliczenia zasobów złoża, oraz potrafi wymienić zasady sporządzania pllanu ruchu likwidowanego zakładu górniczego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania wyrobisk górniczych do likwidacji, rekultywacji dróg technologicznych, zwałowisk i składowisk + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna rolę organów nadzowu górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wymogów formalno-prawnych dotyczących decyzji o fizycznej likwidacji zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

1.Przyczyny likwidacji kopalń odkrywkowych – naturalne, ekonomiczne, nadzwyczajne, z podaniem przykładów. Inwentaryzacja obiektów zakładu górniczego.
2.Wymogi formalno-prawne decyzji o fizycznej likwidacji zakładu górniczego. Źródła finansowania prac związanych z likwidacja zakładu górniczego.
3.Elementy oceny kosztów likwidacji zakładu górniczego.
4. Obowiązki przedsiębiorcy likwidowanego zakładu górniczego.
5. Rola organów nadzoru górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego.
6. Aspekty społeczne likwidacji kopalń. Uprawnienia pracownicze.
7. Udział lokalnych organów administracji w wyborze sposobu rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.
8. Opracowanie programu likwidacji zakładu górniczego w zależności od wielkości i rodzaju wyrobiska eksploatacyjnego. Kierunki zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych.
9. Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego i procedury jego uzgadniania i zatwierdzania. Rozliczenie zasobów.
10. Zagospodarowanie pozostałej części złoża i zabezpieczenie sąsiednich wyrobisk eksploatacyjnych. Możliwości techniczne i stosowane technologie przygotowania obszaru górniczego i wyrobisk górniczych do zagospodarowania.
11. Etapy i fazy przygotowania wyrobisk górniczych do likwidacji. Rekultywacja techniczna terenów górniczych – wyrobisk, dróg technologicznych, zwałowisk i składowisk.
12. Zagospodarowanie infrastruktury przemysłowej i obiektów zaplecza technicznego kopalni odkrywkowej.
13. Analiza możliwych zagrożeń górniczych po zatrzymaniu wydobycia i sposoby ich eliminacji.
14. Kontrola i monitoring terenu górniczego w czasie i po likwidacji zakładu górniczego. Procedury przekazania własności terenów i obiektów zakładu górniczego.
15. Przykłady krajowe i zagraniczne zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych.

Project classes (9h):

1. Omówienie celu i zakresu projektu.
2. Sporządzenie operatu rozliczenia zasobów złoża.
3. Określenie wielkości środków finansowych zgromadzonych na funduszu likwidacji zakładu górniczego.
4. Koncepcja likwidacji i zagospodarowania terenów i wyrobisk pogórniczych zadanej kopalni odkrywkowej.
5. Oszacowanie kosztów likwidacji wg określonej koncepcji likwidacji zakładu górniczego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu,
- ustne lub pisemne zaliczenie obejmujące zadania projektowe.

Przewiduje się dwa terminy zaliczenia projektu:
- I termin – podstawowy
- II termin – poprawkowy

Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych (ĆP) zostanie obliczona na podstawie następującego algorytmu:
ĆP = P*60% + O*40%
gdzie: P – ocena z projektu, O – ocena z zaliczenia ustnego lub pisemnego

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń projektowych. Aktywność na wykładzie może wpłunąć na podwyższenie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Glapa W., Werner J., (1998). Zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie kruszyw naturalnych, Glapa. Górnictwo Odkrywkowe nr 2-3.
2. Kasztelewicz Z., (2010). Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
3. Uberman Rysz., Uberman Rob. (2010). Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe. IGSMiE PAN
4. Ustawa Prawo wodne, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o ochronie środowiska, Ustawa o odpadach.
5. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisy wykonawcze dotyczące likwidacji zakładów górniczych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kasztelewicz Z., Patyk M., Sikora M., Ptak M.: Dylematy polskiego górnictwa odkrywkowego na progu 2015 roku — Polish surface mining dilemmas at the beginning of 2015, Górnictwo Odkrywkowe – 2015 R. 56 nr 1;

Additional information:

None