Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-313-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość złożoności prowadzenia technologii otworowej i podwodnej, jej ryzyka i konsekwencji w środowisku naturalnym oraz konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat postępu i możliwości doskonalenia technologii zarówno pod względem efektywności ekonomicznej i proekologicznym. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Activity during classes,
Project,
Case study,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student umie projektować elementy cząstkowe i globalne procesu technologicznego oraz prognozować oczekiwane rezultaty technologiczne w zakresie określania wydajności, ilości wymaganych pogłębiarek, otworów eksploatacyjnych, doboru pomp, technologii eksploatacji, zużycia energii i czynników wydobywczych itp. IGR2A_U06, IGR2A_U05 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student umie projektować rozmieszczenie i uzbrojenie otworów, sterownie, pola górnicze, transport, granulacja, spedycja. IGR2A_U06, IGR2A_U05 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat powiązań przyczynowoskutkowych pomiędzy środowiskiem geologicznym i technologią przedmiotowej eksploatacji IGR2A_W06, IGR2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Student ma gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat techniki i technologii eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych (surowców okruchowych,soli, siarki i innych) IGR2A_W06, IGR2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość złożoności prowadzenia technologii otworowej i podwodnej, jej ryzyka i konsekwencji w środowisku naturalnym oraz konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat postępu i możliwości doskonalenia technologii zarówno pod względem efektywności ekonomicznej i proekologicznym. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie projektować elementy cząstkowe i globalne procesu technologicznego oraz prognozować oczekiwane rezultaty technologiczne w zakresie określania wydajności, ilości wymaganych pogłębiarek, otworów eksploatacyjnych, doboru pomp, technologii eksploatacji, zużycia energii i czynników wydobywczych itp. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie projektować rozmieszczenie i uzbrojenie otworów, sterownie, pola górnicze, transport, granulacja, spedycja. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat powiązań przyczynowoskutkowych pomiędzy środowiskiem geologicznym i technologią przedmiotowej eksploatacji + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat techniki i technologii eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych (surowców okruchowych,soli, siarki i innych) + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

Technologia eksploatacji podwodnej.
1. Ogólna klasyfikacja eksploatacji podwodnej. Zakres stosowania eksploatacji podwodnej w Polsce.
2. Charakterystyka maszyn podstawowych w zakładach eksploatacji podwodnej kruszyw naturalnych.
3. Preferencje stosowanych maszyn oraz sposobów urabiania i transportu w zależności od głębokości i rodzaju urabianego materiału.
4. Technologia pracy pogłębiarek hydraulicznych – systemy urabiania i sterowania.
5. Podstawy teoretyczne oraz zasady obliczeń elementów procesu technologicznego.
Eksploatacja otworowa siarki.
6. Warunki hydrotermalne wytopu siarki w złożu i ich wpływ na technologię.
7. Rozwiązania techniczne poszczególnych elementów w układzie technologicznym –
rozmieszczenie i uzbrojenie otworów, sterownie, pola górnicze, transport, granulacja, spedycja.
8. Charakterystyka instalacji technicznych i układów pomiarowych i sterujących w obrębie sterowni.
9. Warunki pracy i współpracy otworów eksploatacyjnych i odprężających.
10. Zakłócenia –rodzaje awarii otworów eksploatacyjnych i erupcje wód złożowych. Systemy eksploatacji w powiązaniu z zasadami profilaktyki przeciwerupcyjnej.
11. Podstawy teoretyczno-praktyczne planowania eksploatacji i określenia parametrów technologicznych. Eksploatacja otworowa soli. Uzbrojenie i rozmieszczenie otworów w różnych formach złóż soli. Technologie ługowania soli w polskich kopalniach otworowych oraz zasady sterowania pracą otworów.
12. Podziemne zgazowanie węgla – istota, czynniki technologiczno złożowe warunkujące przebieg podziemnego zgazowania węgla (PZW) oraz perspektywy stosowania i środowiskowe ograniczenia PZW.

Project classes (15h):

Projekt nr 1. Modelowanie matematyczne pracy pogłębiarki hydropneumatycznej (lub airliftu otworu wydobywczego) dla zadanych geometrii i parametrów złożowych.
Projekt nr 2. Studium projektowe technologii otworowej eksploatacji siarki – określenie
parametrów technologicznych pracy instalacji przesyłowej transportu płynnej siarki z kilku sterowni do zbiorników magazynowych w ujęciu wariantowym pracy instalacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) oraz ćwiczeń projektowych (waga 0,3; średnia arytmetyczna z ocen z projektów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Dunikowski A., Kęska J., Ociepa T.: Otworowa eksploatacja surowców stałych. Część I. Skrypty uczelniane AGH. Kraków 1978 r.
2.Praca zbiorowa : Poradnik Górnika . Tom 4- wydanie drugie. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1982 r.
3.Karlic S.: Zarys górnictwa morskiego. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1984.
4.Kunstman A, Poborska-Młynarska K, Urbańczyk K.: Zarys otworowego ługownictwa solnego – aktualne kierunki rozwoju . Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,
2002. — 144, Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / .
5.Ney R i in.: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne . Kruszywa naturalne i piaski
przemysłowe. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków 2003 r.
6.Filcek H., Flisiak J, Mazurek J., Tajduś A.: Czasoprzestrzenne sterowanie procesem wydobycia siarki i zasady profilaktyki erupcyjnej. ZN AGH. Górnictwo, Rok 17, Zeszyt 3.1993 r.(s. 185- 203).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Studentowi przysługują trzy terminy egzaminu (podstawowy + 2 x poprawkowy).
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych.
5. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z wszystkich zadań projektowych.
6. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą z zajęć projektowych.
7. Zaliczenie projektów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.