Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Koło naukowe/Badania naukowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-319-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

Student realizuje zajęcia poza obowiązującym programem studiów poprzez udział w Kole Naukowym bądź poprzez udział w badaniach naukowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych IGR2A_K01, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym lub uczestnicząc w badaniach naukowych student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację. IGR2A_U03, IGR2A_U04 Involvement in teamwork
M_U002 Potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych IGR2A_W04, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Presentation
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze inżynierii górniczej. IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W03 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym lub uczestnicząc w badaniach naukowych student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze inżynierii górniczej. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 h
Inne 50 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu odbywa się na wniosek studenta skierowany do Dziekana i zaopiniowany przez opiekuna koła naukowego lub kierownika zespołu badawczego w którym brał udział student.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Na podstawie opinii wystawionej przez opiekuna koła naukowego lub kierownika zespołu badawczego np. na podstawie miejsca uzyskanego w ramach ocenianych sesji kół studenckich.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak możliwości.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymogów w zakresie sekwencji modułów.

Recommended literature and teaching resources:

1.Czasopisma naukowe
2.Materiały konferencyjne
3.Przepisy prawne i normy przedmiotowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

-

Additional information:

Brak