Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining CAD
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-401-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skrzypkowski Krzysztof (skrzypko@agh.edu.pl)
Module summary

Rozcięcie złoża dla podziemnej eksploatacji złóż rud metali nieżelaznych oraz węgla kamiennego.
Optymalizowanie kształtu parceli eksploatacyjnej dla systemu komorowo-filarowego oraz ścianowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Report,
Scientific paper,
Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Report,
Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Report,
Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Report,
Scientific paper,
Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Test results,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Report,
Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Involvement in teamwork,
Test results,
Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Execution of a project,
Case study,
Report,
Scientific paper,
Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (15h):
Podziemne rozcięcie złóż surowców mineralnych

Zajęcia laboratoryjne z zastosowaniem programu MineScape dostarczają najnowocześniejszych narzędzi do planowania strategicznego w podziemnej eksploatacji złóż. Student poznaje budowę modułową programu, która obejmuje część graficzną oraz tekstową. Ponadto student jest zapoznany między innymi z plikami gridowymi, triangulajcą oraz z plikami spec, które są charakterystyczne dla programu MineScape. Podczas zajęć studenci wiedzą, jak zmaksymalizować systemy eksploatacji. Zajęcia obejmują optymalizację kształtu parceli wydobywczej łącznie z wyrobiskami przygotowawczymi i eksploatacyjnymi tak aby maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Dla różnych systemów eksploatacji określane są zasoby z wydzieleniem części złoża, w której jest prowadzone wydobycie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie zadań projektowych w programie MineScape. Na ostatnich zajęciach jest możliwość nadrobienia i poprawienia zadań projektowych.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z poszczególnych zadań zaliczeniowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobiona, poprzez wykonanie dodatkowego zadania lub wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z dowolnego przedmiotu z górnictwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Strona internetowa – MineScape http://new.abb.com/enterprise-software/intelligent-mining-solutions/minescape
2. Piechota S., Stopyra M., Poborska Młynarska K., 2009: Systemy Podziemnej Eksploatacji Złóż WęglaKamiennego, Rud i Soli. Wydawnictwa AGH.
3. Hustrulid W.A., Bullock R.L., 2001: Engineering Fundamentals and International Case Studies.
4. Karzulovic A., Alfaro M., 2004: Mass Mining. Santiago, Chile.
5. Darling P., 2011: SME Mining Engineering Handbook. Third edition
6. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 103, s. 91–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 103, s. 91–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.
2. Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego — Miningmethods with draw control used in hard coal mines / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI,Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 6 s. 1–8. — Bibliogr. s.7–8.
3. Transformacja sposobu wydobycia złóż surowców mineralnych — Transformation of method of miningof mineral deposits / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Interdyscyplinarnezagadnienia w górnictwie igeologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i GeologiiPolitechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 195,Streszcz., Abstr.

Additional information:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobiona, poprzez wykonanie dodatkowego zadania.