Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-402-GO-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Open pit mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium dyplomowe ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej i jej obroną, a także prezentacje postępu w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U06 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie odkrywkowej eksplaotacji złóż. IGR2A_W05, IGR2A_W03 Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie odkrywkowej eksplaotacji złóż. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Seminar classes (12h):

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z prezentacji oraz uczestnictwo w dyskusji.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

0.8 x ocena z prezentacji + 0.2 x ocena z aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w razie nieobecności, może odrobić zajęcia z inną grupą, pod warunkiem, że liczba osób nie przekracza dopuszczalnego limitu na ćwiczeniach audytoryjnych. Istnieje również możliwość odrobienia zajęć, poprzez zadaną pracę pisemną lub prezentację.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Litratura fachowa związna z tematyką przygotowywanej pracy dyplomowej bądź wybranego zagadnienia prezentowanego w trakcie seminarium

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None