Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-811-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Module summary

opis do 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. IGR1A_K02, IGR1A_K01 Case study,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U06 Presentation
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. IGR1A_U01, IGR1A_U02 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna szczegółowo zagadnienia problematyki konkretnego rozwiązania technicznego dla wybranego zakładu górniczego lub procesu technologicznego. IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Presentation
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna szczegółowo zagadnienia problematyki konkretnego rozwiązania technicznego dla wybranego zakładu górniczego lub procesu technologicznego. - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (15h):

W ramach zajęć student realizuje projekt inżynierski według wskazówek promotora oraz prezentuje poszczególne etapy pracy. Na koniec przedstawia gotowy projekt w formie prezentacji multimedialnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena prezentacji oraz uczestnictwa w dyskusji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Praktyka dyplomowa w zakładzie górniczym

Recommended literature and teaching resources:

1.Czasopisma z zakresu górnictwa:
a) Przegląd Górniczy
b) Wiadomości Górnicze
c) Maszyny Górnicze
d) Gospodarka Surowcami Mineralnymi
e) Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
f) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
g) Coal Geology
2.Materiały przygotowane podczas praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student w razie nieobecności, może odrobić zajęcia z inną grupą, pod warunkiem, że liczba osób nie przekracza dopuszczalnego limitu na ćwiczeniach audytoryjnych. Istnieje również możliwość odrobienia zajęć, poprzez zadaną pracę pisemną lub prezentację.