Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy ekonomii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-104-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Trzaskuś-Żak Beata (t-zak@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ten zapoznaje Studenta z podstawowymi zagadnieniami ekonomii uwzględniającymi pojęcia z mikroekonomii i makroekonomii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii. IGR1A_K05, IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01 Scientific paper,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi współpracować w zespole, w sposób kreatywny prowadzić zespół do rozwiązania podjętego problemu lub finalizowania podjętego zadania. IGR1A_K02, IGR1A_K01 Report,
Scientific paper,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwego określenia zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi dany rynek. IGR1A_U02, IGR1A_U04 Scientific paper,
Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do stosowania poznanych metod i analizowania sytuacji (ekonomicznej, kosztowej, podatkowej, rynkowej) danego przedsiębiorstwa. IGR1A_U02, IGR1A_U04 Report,
Scientific paper,
Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii. IGR1A_W01 Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes,
Scientific paper
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu mikro i marko ekonomii. IGR1A_W05 Presentation,
Oral answer,
Activity during classes,
Test
M_W003 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie ekonomii, na temat ogólnych zasad ekonomii, IGR1A_W05 Presentation,
Oral answer,
Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w zespole, w sposób kreatywny prowadzić zespół do rozwiązania podjętego problemu lub finalizowania podjętego zadania. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwego określenia zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi dany rynek. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do stosowania poznanych metod i analizowania sytuacji (ekonomicznej, kosztowej, podatkowej, rynkowej) danego przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu mikro i marko ekonomii. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie ekonomii, na temat ogólnych zasad ekonomii, + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):
Podstawy ekonomii

1. Zagadnienia podstawowe z ekonomii
2. Podstawy mikroekonomii, cenowa elastyczność popytu
3. Determinanty popytu i podaży
4. Teoria produkcji
5. Koszty przedsiębiorstwa, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej
6. Ekonomiczna teoria regulacji
7. Podstawy makroekonomii
8. Polityka fiskalna państwa
9. Regulacja państwa
10. Cykle koniunkturalne, makroekonomia gospodarki zamkniętej a gospodarki otwartej
11. Ekonomia międzynarodowa i międzynarodowy system finansowy
12. Związek aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym

Auditorium classes (12h):
Podstawy ekonomii

Metody wyceny inwestycji
Metody wyceny przedsiębiorstw
Reklama i marketing
Zakładanie firmy
Analiza SWOT
Interwencjonizm państwowy
Produkcja i popyt globalny
Popyt i podaż pieniądza (baza monetarna, kreacja pieniądza)
Polityka pieniężna i fiskalna
Systemy gospodarcze
Podatki
Inflacja
Bezrobocie
Wzrost gospodarczy
Stopa procentowa/dyskontowa
Komisja Nadzoru Finansowego
Sposoby finansowania inwestycji
Górnictwo w Polsce – obecnie
Prawo geologiczne i górnicze
Międzynarodowe organizacje finansowe
Formy konkurencji na rynku
Górnictwo na świecie – obecnie
Koszty i przychody przedsiębiorstwa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formie referatu przedstawionego na zajęciach oraz w formie opisowej (waga 0,5). Zaliczenie wykładów w formie kolokwium zaliczeniowego (test wielokrotnego wyboru, waga 0,5).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się z wynik z kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematykę wykładów i ćwiczeń audytoryjnych, jak również przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat. Dodatkowo premiowana będzie aktywność studenta na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, w przypadku nieobecności na zajęciach, jeśli to możliwe powinien odrobić zaległości na innej grupie, jeśli zajęci będą obejmować tę samą tematykę. Jeśli odrobienie zajęć jest niemożliwe student powinien przygotować pisemne opracowanie z podejmowanej na zajęciach tematyki.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – „Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia”, PWE 2003
P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – „Ekonomia T1 i T2”, PWN 2000
R. Milewski, E. Kwiatkowski – "Podstawy ekonomii, PWN, 2018
M. Obstfeld, P. R. Krugman, M. J. Melitz – “Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka”, PWN, 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Zasada TPA : funkcjonowanie i uregulowania dotyczące wolnego rynku gazu — [TPA rule] / Dominik Staśko, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, 2008. — S. 42–48

2.Wpływ sezonowości i wartości sprzedaży na poziom należności krótkoterminowych w wybranych kopalniach odkrywkowych — The influence of seasonality and sales value on the level of short-term receivables in chosen opencast mines / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2014 R. 55 nr 1, s. 61–66

3.Uregulowania prawne i organizacyjne dotyczące zasady TPA {\em (Third Part Access)} w sektorze gazowniczym na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii — Legal and organisation regulations of Third Part Access in the gas sector based on Polish and British gas market / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 667–679. — Bibliogr. s. 678–679

4.Stan obecny i perspektywa węgla brunatnego w Polsce — The current situation and prospects for brown coal in Poland / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Polskie Elektrownie 2010 = Polish Power Plants 2010 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET, 2010. — S. 30–40, 106–116. — Bibliogr. s. 40, 116

5.Sprostać warunkom rynkowym : przekształcenia sektora gazowniczego w Polsce na przykładzie PGNiG w latach 1996–2008 — [Achieve market conditions] / Dominik Staśko, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, 2008. — S. 30–41

6.Restrukturyzacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa — The restructuring process of Polish Oil and Gas Mining Company / Maciej KALISKI, Dominik Staśko, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring potential under globalization and new economy conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — ISBN: 978-83-924656-3-8. — S. 903–921. — Bibliogr. s. 920–921

7.Restrukturyzacja i prywatyzacja polskiego sektora gazowniczego w obliczu jego liberalizacji — Restructuring and privatization of Polish gas sector under its liberalization / Maciej KALISKI, Dominik Staśko, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 257–262

8.Restructuring of electrical power industry within the framework of PGE S. A. / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 739–750

9.Proces przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce ze szczególnym ujęciem sektora elektroenergetycznego opartego na węglu brunatnym — [The transformation and privatization process of state owned enterprises in Poland with particular recognition of lignite energy-power sector] / Beata TRZASKUŚ–ŻAK // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — ISBN: 978-83-7875-095-6. — S. 731–750

10.Proces przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990–2007 — The process of transformation and privatization of state owned enterprises in Poland in 1990–2007 / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Bartosz TYRAŁA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 307–316. — Bibliogr. s. 315–316, Streszcz., Abstr.

11.Ocena wpływu wewnętrznej struktury taryf na końcową cenę gazu ziemnego — The estimation of internal tariff structure on final natural gas price / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 619–632. — Bibliogr. s. 632, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

12.Ocena wpływu poziomu działalności przedsiębiorstwa na osiągany próg rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej surowców skalnych — Review of the impact of the company activities on break-even point with an example of the opencast mine of rock and raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 99–105

13.Kształtowanie się cen gazu w grupach taryfowych od W-1 do W-4 w sześciu spółkach dystrybucyjnych na polskim rynku paliw gazowych — Estimation of gas prices in tariff’s groups (W-1÷W-4), in six distributing companies in Polish gas market / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2007 R. 63 nr 3, s. 194–203

14.Kształtowanie cen gazu ziemnego w Polsce w 2007 roku — [Evolution of the prices of natural gas in Poland in 2007] / KALISKI Maciej, TRZASKUŚ-ŻAK Beata // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2007 nr 61, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr., Rez.

15.Koszty i ceny węgla brunatnego w warunkach rynkowych — Costs and prices of lignite minning in market conditions / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

16.Formy zagospodarowania wolnej gotówki na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych — The ways of making the most out of free cash of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise’s management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 95–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Summ.

17.Ceny gazu dla odbiorcy końcowego : zmiany cen gazu pod wpływem zmian składników taryf gazowych w latach 2000–2009 dla klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach do 10 m3/h — [Natural gas prices for the final receiver] / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dominik Staśko // W: Profesjonalne gazownictwo 2009 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, 2009. — S. 43–65. — Bibliogr. s. 64–65

18.Ceny gazu dla odbiorcy końcowego : zmiany cen gazu pod wpływem zmian składników taryf gazowych w latach 2000–2009 dla klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach do 10 m3/h — [Natural gas prices for the final receiver] / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dominik Staśko // W: Profesjonalne gazownictwo 2009 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, 2009. — S. 43–65.

19.Ceny gazu dla odbiorcy końcowego : zmiany cen gazu pod wpływem zmian składników taryf gazowych w latach 2000–2009 dla klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach do 10 m3/h — [Natural gas prices for the final receiver] / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dominik Staśko // W: Profesjonalne gazownictwo 2009 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, 2009. — S. 43–65.

20.Cena gazowego paliwa : analiza zmian taryfowych gazu ziemnego do gospodarstw domowych w Polsce — [The price of gas : the analysis of natural gas tariff system changes for househ] / Dominik Staśko, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, 2008

21.Badanie i ocena skuteczności stosowania rabatów w przedsiębiorstwach górniczych — Research and assesment of the effectiveness of the application the rebate policy in mining enterprises / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / oprac. i red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — ISBN: 978-83-65173-16-4 ; e-ISBN: 978-83-65173-17-1. — S. 367–372

22.Analiza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych spółkach gazowniczych — The analysis of changes of tariff rates and the income on sale of gas on an example of the chosen gas companies / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2006 R. 62 nr 3, s. 120–130. — Bibliogr. s. 129–130

23.Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowych — Analysis of selected factors which affect the management of receivables in the chosen opencast mines / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 172–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.

24.Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych — An analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, 1 s.. — Bibliogr. s. 283–289, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

Additional information:

Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych student musi uzyskać pozytywną ocenę z przedstawionego referatu (przy ocenie brane są takie elementy jak: poziom merytoryczny wystąpienia, prezentacja, sposób wygłaszania referatu, czas wygłaszania referatu) oraz mieć co najmniej 80% obecności na ćwiczeniach audytoryjnych. Aby uzyskać zaliczenie z wykładu należy poprawnie napisać test (co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi) – test wielokrotnego wyboru. W przypadku zaliczenia wykładu przewiduje się jeden termin podstawowy i jeden poprawkowy, termin poprawkowy jest przewidziany głównie dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej w pierwszym terminie – w przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę pozytywną w pierwszym terminie, a chcą poprawić ocenę – ocena z pierwszego terminu jest anulowana.