Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia, mineralogia i petrografia
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-201-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Module summary

Opis do 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Test,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna budowę Ziemi, procesy geologiczne, rozumie ich przyczyny, mechanizm i skutki. Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały osadowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia IGR1A_U02, IGR1A_W01, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Examination,
Test,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 21 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. + + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna budowę Ziemi, procesy geologiczne, rozumie ich przyczyny, mechanizm i skutki. Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały osadowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia + + + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Module content
Lectures (21h):

Budowa i wiek Ziemi, ciepło Ziemi, procesy endogeniczne i egzogeniczne. Plutonizm i wulkanizm, metamorfizm, deformacje skorupy ziemskiej, trzęsienia ziemi. Wietrzenie fizyczne i chemiczne, ruchy masowe. Wody płynące i podziemne, wybrzeża. Morza i oceany. Sedymentacja, diageneza. Lód i zlodowacenia. Czas geologiczny, tabela stratygraficzna. Tektonika płyt litosfery, ruchy górotwórcze.
Własności fizyczne i systematyka minerałów. Minerały kruszcowe, w tym eksploatowane w Polsce: (a) rudy Fe i dodatków stopowych, (b) rudy metali nieżelaznych. Minerały skałotwórcze: szczegółowe charakterystyki wybranych minerałów. Skały magmowe: skład mineralny, struktury i tekstury, klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał magmowych w Polsce. Skały osadowe: skład mineralny, struktury i tekstury, klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał osadowych w Polsce. Skały metamorficzne: skład mineralny, struktury i tekstury, klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał metamorficznych w Polsce. Wybrane metody badań minerałów i skał; mikroskopia optyczna i elektronowa, XRD, DTA, IR, metody chemiczne.

Auditorium classes (9h):

Symetria kryształów, klasy i układy krystalograficzne Własności fizyczne i optyczne minerałów. Opis i makroskopowe rozpoznawanie wybranych minerałów kruszcowych i rud polimineralnych: Fe, Zn, Pb, Cu, As, Cr, Mn, Ni, Al, S. Przykłady polimorfizmu.
Własności fizyczne i rozpoznawanie makroskopowe podstawowych minerałów skałotwórczych skał magmowych (oliwin, granat, piroksen, amfibol, muskowit, biotyt, skalenie, kwarc). Skały magmowe: struktury i tekstury, skały głębinowe a wylewne, kwaśne a zasadowe, przegląd podstawowych skał. Skały piroklastyczne; tuf i tufit.
Własności fizyczne i rozpoznawanie makroskopowe podstawowych minerałów skałotwórczych skał osadowych; grupa SiO2 (kwarc, chalcedon, opal), weglany (kalcyt, dolomit, aragonit, syderyt), minerały ilaste; siarczany (gips, anhydryt, baryt), chlorki (halit, sylwin), tlenki i wodorotlenki Fe i Al. Skały osadowe okruchowe: zlepieńce, brekcje, piaskowce, mułowce; skały ilaste (kaolin, bentonit, iłowce i łupki ilaste). Skały osadowe pochodzenia organicznego i chemicznego; wapienie, dolomity, syderyty, skały krzemionkowe, gipsowo-solne, kopalne paliwa stałe. Przegląd wybranych minerałów i skał metamorficznych. Zaliczenie (kolokwium).

Laboratory classes (9h):

Określanie biegu i upadu powierzchni geologicznych, mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, intersekcja w obszarach urzeźbionych, wyznaczanie linii intersekcyjnej na mapie.
Budowa mikroskopu polaryzacyjnego, tok badań mikroskopowych. Własności optyczne i mikroskopowa identyfikacja podstawowych minerałów skałotwórczych skał magmowych (oliwin, granat, piroksen, amfibol, muskowit, biotyt, skalenie, kwarc). Skały magmowe: struktury i tekstury, skały głębinowe a wylewne, przegląd podstawowych typów skał w preparatach mikroskopowych.
Własności optyczne i mikroskopowa identyfikacja podstawowych minerałów skałotwórczych skał osadowych; opal, chalcedon, kalcyt, dolomit minerały ilaste i solne (gips, anhydryt, halit). Przegląd wybranych skał osadowych (piaskowce, mułowce, skały ilaste, wapienie, dolomity, skały krzemionkowe, gipsowo-solne, węgle) w preparatach mikroskopowych. Zaliczenie (kolokwium).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.5 * ocena z egzaminu + 0.25 * ocena z ćwiczeń audytoryjnych + 0,25 * ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowdzącym

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geografii fizycznej i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

P. Czubla, W. Mizerski, E. Świerczewska-Gładysz – Przewodnik do ćwiczeń z geologii, PWN, Warszawa 2014.
W. Mizerski – Geologia dynamiczna, PWN, Warszawa 2014.
W. Mizerski, H. Sylwestrzak – Słownik geologiczny, PWN, Warszawa 2014.
L. Chodyniecka, W. Gabzdyl, T. Kapuściński – Mineralogia i petrografia dla górników, Katowice 1993.
Liber-Madziarz E., Teisseyre B. – Mineralogia i petrografia, Wrocław 2002.
A. Bolewski, A. Manecki – Mineralogia szczegółowa, Warszawa 1993.
A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński – Mineralogia ogólna, Warszawa 1990.
Przewodnik do petrografii – Praca zbiorowa pod red. A. Maneckiego i M. Muszyńskiego, Kraków 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Czerny, J., Dudek, K., Górniak, K., Kwiecińska, B., Łodziński, M., Manecki, A., Matyszkiewicz, J., Muszyński, M., Parachoniak, W., Pawlikowski, M., Ratajczak, T., Skowroński, A., Szydłak, T., 2008. Przewodnik do Petrografii. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Maneckiego i Marka Muszyńskiego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, pp. 552+CD.

Additional information:

None