Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wiertnictwo i eksploatacja złóż węglowodorów
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-210-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera materiał z zakresu podstaw wiertnictwa i eksploatacji złóż surowców płynnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. IGR1A_K05, IGR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować obliczenia ciśnienia złożowego, szczelinowania i geostatycznego w prostych przypadkach. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod wiertniczych. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod eksploatacji złóż surowców płynnych. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować obliczenia ciśnienia złożowego, szczelinowania i geostatycznego w prostych przypadkach. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod wiertniczych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod eksploatacji złóż surowców płynnych. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Zarys problematyki światowego wiertnictwa.
Eksploatacja złóż surowców płynnych.
Złoża niekonwencjonalne.
Kolumny rur okładzinowych i ich zadania.
Charakterystyka i funkcje elementów przewodu wiertniczego.
Cementowanie otworów wiertniczych.
Systematyka metod wiercenia i otworów wiertniczych.
Rodzaje i zadania płuczek wiertniczych.

Auditorium classes (12h):

Wskaźniki technologii wiercenia.
Gradienty ciśnienia złożowego i szczelinowania.
Zmiany gradientu szczelinowania na skutek eksploatacji złóż surowców płynnych..
Konstrukcja otworu wiertniczego.
Dobór przewodu wiertniczego.
Uszczelnianie kolumn rur okładzinowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń obliczana jest jako średnia arytmetyczne zaokrąglana w górę z ocen cząstkowych (aktywność na zajęciach, prezentacje) i kolokwium zaliczeniowego w 1 terminie. W pozostałych terminach ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej na kolokwium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa jest ocenie z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach prowadzący może zadać dodatkową pracę zaliczeniową.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki na poziomie akademickim.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989.
2. Wojnar K., Wiertnictwo Technika i Technologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.
3. Gonet A., Macuda J., Wiertnictwo hydrogeologiczne, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
4. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M., Projektowanie otworów wiertniczych, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
5. Gonet A., Zięba A., Pawlikowska-Kostur J., Wójcik M., Technika i technologia rdzeniowania otworów, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1996.
6. Dubiel S., Opróbowanie poziomów skał zbiornikowych w procesie wiercenia, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Computer simulation of casing stresses in directional wellbore / Dariusz KNEZ, Adam Kupras / October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9
Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224
Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Additional information:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.