Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wiertnictwo hyrogeologiczne i małośrednicowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-211-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Module summary

Opis do 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. IGR1A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi policzyć ciśnienia złożowe, szczelinowania i geostatyczne w prostych przypadkach. IGR1A_U06, IGR1A_U03 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii wiertniczych, urządzeń i narzędzi wiercących. IGR1A_W01, IGR1A_W04 Test,
Activity during classes
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę na temat wiertnictwa i potrzeb stosowania technik wiertniczych. IGR1A_W05 Test,
Activity during classes
M_W003 Student dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu i kierunku rozwoju technik wiertniczych. IGR1A_W04 Test,
Activity during classes
M_W004 Student ma podstawową wiedzę o konstrukcji otworów wiertniczych. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi policzyć ciśnienia złożowe, szczelinowania i geostatyczne w prostych przypadkach. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii wiertniczych, urządzeń i narzędzi wiercących. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę na temat wiertnictwa i potrzeb stosowania technik wiertniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu i kierunku rozwoju technik wiertniczych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę o konstrukcji otworów wiertniczych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (9h):
 1. Zarys problematyki światowego wiertnictwa.
  Kolumny rur okładzinowych i ich zadania.
  Charakterystyka i funkcje elementów przewodu wiertniczego.
  Cementowanie otworów wiertniczych.
  Systematyka metod wiercenia i otworów wiertniczych.
  Przegląd sprzętu i urządzeń wiertniczych.
  Rodzaje i zadania płuczek wiertniczych.
  Świdry i koronki rdzeniowe.
  Wiercenie otworów kierunkowych.

 2. Zarys problematyki z wiertnictwa hydrogeologicznego oraz wierceń geotechnicznych oraz wiertnictwa dla górnictwa podziemnego
  Kolumny rur okładzinowych i ich zadania.
  Charakterystyka i funkcje elementów przewodu wiertniczego.
  Systematyka metod wiercenia i otworów wiertniczych.
  Przegląd sprzętu i urządzeń wiertniczych.

 3. Zarys problematyki z wiertnictwa hydrogeologicznego oraz wierceń geotechnicznych oraz wiertnictwa dla górnictwa podziemnego
  Kolumny rur okładzinowych i ich zadania.
  Charakterystyka i funkcje elementów przewodu wiertniczego.
  Systematyka metod wiercenia i otworów wiertniczych.
  Przegląd sprzętu i urządzeń wiertniczych.

Auditorium classes (12h):
 1. Gradienty ciśnienia złożowego i szczelinowania.
  Konstrukcja otworu wiertniczego.
  Dobór przewodu wiertniczego.
  Uszczelnianie kolumn rur okładzinowych.
  Wskaźniki technologii wiercenia.

 2. Gradienty ciśnienia złożowego i szczelinowania.
  Konstrukcja otworu wiertniczego.
  Dobór przewodu wiertniczego.
  Uszczelnianie kolumn rur okładzinowych.
  Wskaźniki technologii wiercenia.

 3. Gradienty ciśnienia złożowego i szczelinowania.
  Konstrukcja otworu wiertniczego.
  Dobór przewodu wiertniczego.
  Uszczelnianie kolumn rur okładzinowych.
  Wskaźniki technologii wiercenia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na min. 75% zajęć. Ocena niedostateczna w pierwszym terminie ma wpływ na ocenę w drugim terminie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada sumie punktów za aktywność na zajęciach i punktów uzyskanych na kolokwium w 1 terminie. W pozostałych terminach ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej na kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwium (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej obecności nieusprawiedliwionej.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989.
3. Gonet A., Macuda J., Wiertnictwo hydrogeologiczne, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
4. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M., Projektowanie otworów wiertniczych, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
5. Gonet A., Zięba A., Pawlikowska-Kostur J., Wójcik M., Technika i technologia rdzeniowania otworów, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. kol. red. Stanisław RYCHLICKI, Jan ZIAJA ; „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” Krynica, 15–17 czerwca 2005
2. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI Stosowanie kolumn rur traconych w konstrukcji otworów wiertniczych na terenie Polski, 2003

Additional information:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.