Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarys górnictwa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-214-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łochańska Dorota (lochan@agh.edu.pl)
Module summary

Opis do 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna terminologię górniczą, potrafi porozumiewiać się fachowym językiem geologiczno-górniczym. IGR1A_K01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie ropoznać i opisać warunki zalegania złóż. IGR1A_U02 Test
M_U002 Umie zakwalifikować problematykę górniczą do odpowiedniej dyscypliny szcegółowej. IGR1A_U02 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna najważniejsze mejsca występowania i eksploatacji kopalin IGR1A_W01 Test
M_W002 Rozumie potrzebę i rolę działności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi. IGR1A_U02, IGR1A_W04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna terminologię górniczą, potrafi porozumiewiać się fachowym językiem geologiczno-górniczym. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ropoznać i opisać warunki zalegania złóż. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zakwalifikować problematykę górniczą do odpowiedniej dyscypliny szcegółowej. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze mejsca występowania i eksploatacji kopalin + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie potrzebę i rolę działności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (18h):

Górnictwo jako dyscyplina naukowa. Obszary zainteresowania górnictwa. Podstawowe definicje. Zasoby geologiczne i kategorie zasobów. Kryteria bilansowości podstawowych kopalin. Podział i rodzaje surowców mineralnych. Formy występowania złóż. Pokład i elementy zalegania pokładu. Deformacje pokładu.Występowanie surowców mineralnych w Polsce. Rodzaje górnictwa.Techniki urabiania stosowane w górnictwie. Urządzenia mechaniczne: koparki, kombajny, strugi, ługowanie, wytapianie i metody niekonwencjonalne.Pojęcie wybuchu. Materiał wybuchowy w górnictwie. Urabianie przy zastosowaniu techniki strzelniczej.Konstrukcja otworu strzałowego. Metryka strzałowa.Etapy działalności górniczej. Rodzaje robót górniczych. Wyrobiska górnicze poszukiwawcze, udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne.

Auditorium classes (9h):

Występowania surowców mineralnych w Polsce i na świecie. Charakterystyka ważniejszych kopalń.Wydobycie surowców mineralnych w Polsce i na świecie, rola w gospodarce.
Wyznaczanie głównych elementów zalegania złoża na założonym obszarze górniczym na podstawie robót poszukiwawczych. Charakterystyka deformacji ciągłych oraz nieciągłych, towarzyszących eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem uskoków normalnych. Zapozanie się z kopalnią doświadczalną, wizyta w wybranych kopalniach: podziemnej i odkrywkowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

0,6 x ocena z kolokwium + 0,4 x ocena z zadania dotyczącego opracowania mapy złożowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Uczestnictwo w zajeciach praktycznych w kopalniach

Recommended literature and teaching resources:

1. Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
2. Stanisław PIECHOTA: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. . — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
3. Stnisław Piechota:, Podstawy górnictwa kopalin stałych. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996.
4. Jan Honysz, Górnictwo. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2011.
5. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski: Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.
6. Bilans Gospodarki Surowcami Minerlanymi Polski i Świata.Instytutu GSMiE PAN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest wyrównywana pracą własną studenta (np. prezentacja zagadnienia z literatury zagranicznej odnośnie eksploatacji złóż surowców mineralnych)