Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wytrzymałość materiałów
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-402-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cieślik Jerzy (jerzy.cieslik@agh.edu.pl)
Module summary

Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. IGR1A_K01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Report,
Oral answer,
Test,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie scharakteryzować podstawowe przypadki obciążenia prętów oraz wyznaczyć siły przekrojowe. Student potrafi znaleźć naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia prętów ściskanych/rozciąganych, skręcanych i zginanych. Student potrafi wymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne z warunku wytrzymałościowego i sztywności. IGR1A_U05 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Oral answer,
Test,
Examination,
Activity during classes,
Report
M_U002 Student umie oznaczyć wybrane właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów. Rozumie znaczenie badań laboratoryjnych w wytrzymałości materiałów. IGR1A_U05 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Report,
Oral answer,
Test,
Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe założenia i zasady upraszczające w wytrzymałości materiałów. Rozumie znaczenie modelu liniowo-sprężystego w wytrzymałości materiałów oraz jego ograniczenia. Student zna podstawowe zasady wymiarowania konstrukcji inżynierskich. IGR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe definicje i właściwości wektora naprężenia, tensora naprężenia, tensora odkształcenia, energii sprężystej. Wie do czego służą hipotezy wytężeniowe. IGR1A_W01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Report,
Oral answer,
Test,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 15 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie scharakteryzować podstawowe przypadki obciążenia prętów oraz wyznaczyć siły przekrojowe. Student potrafi znaleźć naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia prętów ściskanych/rozciąganych, skręcanych i zginanych. Student potrafi wymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne z warunku wytrzymałościowego i sztywności. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie oznaczyć wybrane właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów. Rozumie znaczenie badań laboratoryjnych w wytrzymałości materiałów. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe założenia i zasady upraszczające w wytrzymałości materiałów. Rozumie znaczenie modelu liniowo-sprężystego w wytrzymałości materiałów oraz jego ograniczenia. Student zna podstawowe zasady wymiarowania konstrukcji inżynierskich. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe definicje i właściwości wektora naprężenia, tensora naprężenia, tensora odkształcenia, energii sprężystej. Wie do czego służą hipotezy wytężeniowe. + + + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 141 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
Preparation for classes 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Module content
Lectures (15h):

Elementy konstrukcyjne, pręty. Założenia i zasady upraszczające w Wytrzymałości materiałów. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Równowaga sił wewnętrznych i zewnętrznych. Siły przekrojowe. Próba rozciągania stali miękkiej i próba ściskania betonu. Prawo Hooke’a dla jednoosiowego rozciągania/ściskania. Wektor naprężenia, tensor naprężenia i jego właściwości. Naprężenia i kierunki główne, ekstremalne naprężenia styczne, stan naprężenia na płaszczyźnie (sigma,tau). Płaski i inne szczególne stany naprężenia. Odkształcenia liniowe i postaciowe, tensor odkształcenia i jego właściwości. Zmiana objętości. Uogólnione prawo Hooke’a. Energia sprężysta. Hipotezy wytężeniowe. Ogólne warunki projektowania (wymiarowania) prętów. Osiowe rozciąganie/ściskanie prętów, naprężenia, odkształcenia, energia sprężysta. Skręcanie prętów pryzmatycznych, naprężenia, odkształcenia, kąt skręcenia, energia sprężysta. Zginanie proste prętów pryzmatycznych, naprężenia, odkształcenia, energia sprężysta. Wzory Schwedlera-Żurawskiego. Równanie różniczkowe linii ugięcia.

Auditorium classes (12h):

Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Wykresy sił osiowych, momentów zginających, sił poprzecznych, momentów skręcających. Stan naprężenia i odkształcenia, koło Mohra, równania fizyczne. Naprężenia zredukowane. Osiowe rozciąganie/ściskanie prętów. Skręcanie prętów pryzmatycznych o przekrojach kołowych. Zginanie proste prętów pryzmatycznych, naprężenia przy zginaniu, energia sprężysta. Linia ugięcia belek zginanych.

Laboratory classes (9h):

Próba statyczna rozciągania metali. Próba statyczna ściskania materiałów kruchych. Próba statyczna skręcania. Próba statyczna ścinania technicznego. Próba statyczna ściskania sprężyn śrubowych. Próba statyczna zginania. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych za wypowiedzi ustne lub pisemne w formie kolokwium, co przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć. Zaliczenie może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Zaliczenie poprawkowe obywa się w postaci pisemnej, w formie kolokwium.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie zrealizowania wszystkich zajęć/ćwiczeń laboratoryjnych, wykonania i zaliczenia sprawozdania z poszczególnych ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może się odbywać w postaci wypowiedzi ustnej, bądź pisemnej. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu. . Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie, ćwiczeniach audytoryjnych i laboratorium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,2). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup ćwiczeniowych, za zgodą obu prowadzących, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

(1) Wolny S. Siemieniec A. Wytrzymałość materiałów. Cz. I i II. AGH, Kraków 2008. (2) Stewarski E., Jakubowski J., Bystrowski J.: Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwa AGH, Kraków 1999. (3) Gawęcki A. Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, AlmaMater 2003. (4) Bodnar A. Wytrzymałość Materiałów, Katedra Wytrzymałości Materiałów PK, Kraków 2004. (5) German J. Wytrzymałość Materiałów, konspekty wykładów podstawowych. Katedra Wytrzymałości Materiałów PK. (6) Piechnik S. Mechanika techniczna ciała stałego. Politechnika Krakowska 2007. (7) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa 1998 (8) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, T. 1, T. 2. WNT Warszawa 1996 (9) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998. (10) Banasiak M., Grossman K., Trombski M.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998 (11) Grabowska J., Iwanczewska A.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Politechnika Warszawska, Warszawa 2001 (12) Paluch M. Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002 (13) Iwulski Z., Klisowski R.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zmiany energetyczne związane z rozwojem uszkodzenia i dyssypacją plastyczną w teście jednoosiowego i trójosiowego ściskania próbek piaskowca — Energy changes with damage and plastic dissipation process under uniaxial and triaxial compression test of sandstone samples / Jerzy CIEŚLIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 25–32
Scalar damage variable determined in the uniaxial and triaxial compression conditions of sandstone samples / Jerzy CIEŚLIK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 73–84
Plastyczność i uszkodzenie wybranych skał w testach jednoosiowego i trójosiowego ściskania — Plasticity and damage of selected rocks in uniaxial and triaxial compression tests / Jerzy CIEŚLIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 149 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.