Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia elektryczne i automatyka
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-502-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dudek Roman (Roman.Dudek@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma dać podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki i automatyki, umożliwić rozumienie najważniejszych pojęć i wielkości fizycznych z tych dziedzin oraz przybliżyć zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student umie przygotować w formie pisemnej udokumentowane opracowanie na temat wykonanego eksperymentu IGR1A_U02 Report
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, wyrażającego się m. in. w samodzielnym, efektywnym przygotowywaniu się do poszczególnych form zajęć dydaktycznych objętych programem nauczania, w tym kolokwiów i egzaminów IGR1A_U02 Report,
Test,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny elektrotechniki IGR1A_W01 Test,
Examination
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki IGR1A_W01 Test,
Examination
M_W003 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych IGR1A_W06 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student umie przygotować w formie pisemnej udokumentowane opracowanie na temat wykonanego eksperymentu - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, wyrażającego się m. in. w samodzielnym, efektywnym przygotowywaniu się do poszczególnych form zajęć dydaktycznych objętych programem nauczania, w tym kolokwiów i egzaminów + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny elektrotechniki + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki + + + - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (12h):

1. Wprowadzenie
Omówienie organizacji zajęć. Pojęcia podstawowe: prąd elektryczny i natężenie prądu, napięcie, moc i energia w obwodach elektrycznych.
2. Obwody prądu stałego
Podstawowe elementy obwodu elektrycznego. Elementy idealne i elementy rzeczywiste. Elementy struktury obwodu elektrycznego. Podstawowe prawa obwodów elektrycznych. Wybrane transfiguracje obwodów elektrycznych. Rozwiązywanie obwodów elektrycznych metodą klasyczną.
3. Obwody jednofazowe prądu przemiennego
Wartość średnia i wartość skuteczna przebiegu okresowego. Przebieg sinusoidalny. Reprezentacja sinusoidy przy pomocy wektora wirującego. Wektor a liczba zespolona. Pojęcie impedancji. Podstawowe elementy obwodu elektrycznego w obwodzie prądu przemiennego: impedancje elementów, przesunięcia fazowe między napięciem a prądem, wykresy wektorowe. Wybrane transfiguracje w obwodach prądu przemiennego. Szeregowy obwód RLC. Rezonans w szeregowym obwodzie RLC. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodzie prądu przemiennego, współczynnik mocy.
4. Obwody trójfazowe prądu przemiennego
Zasada działania generatora trójfazowego. Właściwości trójfazowego układu napięć. Układy trójfazowe, ich rodzaje, właściwości i przeznaczenie
5. Maszyny prądu stałego
Budowa i zasada działania silnika prądu stałego. Rodzaje silników prądu stałego. Stany pracy silnika elektrycznego. Silnik obcowzbudny prądu stałego: podstawowe zależności, dane znamionowe, charakterystyka naturalna i charakterystyki sztuczne, metody regulacji prędkości obrotowej, metody rozruchu, hamowanie. Charakterystyki i zastosowanie silnika szeregowego prądu stałego.
6. Maszyny prądu przemiennego
Zasada działania silnika asynchronicznego. Budowa silników klatkowego i pierścieniowego. Podstawowe zależności. Charakterystyki silników asynchronicznych. Rozruch, regulacja prędkości obrotowej i hamowanie silnika pierścieniowego. Rozruch, regulacja prędkości obrotowej i hamowanie silnika klatkowego.
7. Energoelektronika
Podstawowe elementy energoelektroniczne: dioda, tyrystor, tranzystor. Prostowniki niesterowane i sterowane jedno- i trójfazowe. Przerywacze stałoprądowe. Falowniki. Pośrednie przemienniki częstotliwości. Sterowniki prądu przemiennego.
8. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych
Rażenie prądem elektrycznym. Ochrona przed rażeniem.
9. Zabezpieczenia w układach elektrycznych
Klasyfikacja i rola zabezpieczeń. Zasada działania i przeznaczenie zabezpieczenia różnicowoprądowego. Budowa, zasada działania i przeznaczenie bezpiecznika topikowego. Zasada działania zabezpieczeń elektromagnetycznych przeciwzwarciowych i podnapięciowych. Zasada działania zabezpieczenia przeciążeniowego.
10. Podstawy automatyki
Przekształcenie Laplace’a. Elementy schematu blokowego i przekształcanie schematu. Podstawowe elementy układów automatyki, ich transmitancje i odpowiedzi na skok jednostkowy. Realizacja podstawowych elementów układów automatyki z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego. Stabilność układu automatyki. Sterowanie i regulacja.

Auditorium classes (9h):

1. Obwody prądu stałego
Stan nieustalony w szeregowym obwodzie RL. Obwody prądu stałego w stanie ustalonym – przykłady obliczeniowe.
2. Obwody prądu przemiennego w stanie ustalonym – przykłady obliczeniowe.
3. Podstawowe obliczenia z zakresu napędu elektrycznego

Laboratory classes (9h):

1. Stany nieustalone w obwodach prądu stałego. Jednofazowe obwody prądu przemiennego. Silnik obcowzbudny prądu stałego.
2. Silnik asynchroniczny pierścieniowy. Silnik asynchroniczny klatkowy. Prostowniki sterowane i niesterowane.
3. Przerywacz stałoprądowy. Falownik i częstotliwościowa regulacja prędkości obrotowej silnika klatkowego. Sterownik prądu przemiennego i układ soft-start. Realizacja podstawowych elementów układów automatyki przy pomocy wzmacniacza operacyjnego. Układ automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika prądu stałego. Zabezpieczenia układów elektrycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych jest zdanie wszystkich kolokwiów. Ocena z ćwiczeń audytoryjnych jest wyznaczana jako średnia z ocen uzyskanych z kolokwiów (we wszystkich terminach).
2. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich sprawozdań oraz zdanie wszystkich kolokwiów. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest wyznaczana jako średnia ważona z ocen uzyskanych z kolokwiów (we wszystkich terminach) i w wyniku oceny sprawozdań. Oceny z kolokwiów uwzględniane są w ocenie z ćwiczeń z wagą 0,6, zaś oceny ze sprawozdań – z wagą 0,4.
3. Zarówno w przypadku ćwiczeń audytoryjnych jak i laboratoryjnych dopuszczalna jest tylko 1 nieobecność. Brak usprawiedliwienia może skutkować obniżeniem oceny z ćwiczeń o 0,5 (max). Jako usprawiedliwienie nieobecności uwzględniane jest zwolnienie lekarskie lub oficjalne pismo dotyczące udziału w konferencjach, stażach, zawodach sportowych itp. potwierdzone przez Rektora lub Dziekana.
4. Podstawowy termin zaliczenia ćwiczeń odpowiada terminowi ostatnich zajęć w semestrze. Dwa terminy poprawkowe są ustalane nie później niż 3 tygodnie przed ostatnimi zajęciami.
5. Zaliczenie ćwiczeń w terminach poprawkowych wymaga spełnienia tych samych warunków, co w terminie podstawowym.
6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona: (ocena z egzaminu x 0,6) + (ocena z ćwiczeń tablicowych x 0,2) + (ocena z zajęć laboratoryjnych x 0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1. Preferowanym sposobem wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest uczestnictwo w zajęciach z inną grupą (pod warunkiem wolnego miejsca).
2. Zaliczenie ćwiczenia audytoryjnego, na którym student był nieobecny i które nie zostało odrobione, polega na wykonaniu konspektu z tematu realizowanego w ramach danego ćwiczenia.
3. Zaliczenie ćwiczenia laboratoryjnego, na którym student był nieobecny i które nie zostało odrobione, polega na wykonaniu sprawozdania z tego ćwiczenia i odpowiedzi ustnej. Do przygotowania sprawozdania wykorzystywane są dane uzyskane przez studentów wykonujących ćwiczenie.
4. Nieobecność nie zwalnia z obowiązku zdania (na konsultacjach) kolokwium przypadającego w danym terminie.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2005.
2. Bolkowski S., Brociek W., Rawa H.: Teoria obwodów elektrycznych – zadania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2006.
3. Grzbiela Cz., Machowski A.: Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice, 2010.
4. Hempowicz P. i inni: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2009.
5. Kowal J.: Podstawy automatyki. Wyd. AGH, Kraków 2004
6. Suliński P.: Podstawy elektrotechniki ogólnej. Wydawnictwo AGH. Kraków, 1990. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0021/.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dudek R., Stobiecki A.: Możliwości wykorzystania sterowników PLC w elektrycznych lokomotywach
kopalnianych. Monografia: Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie. Praca zbiorowa.
CBiDGP Lędziny, KMGPiT AGH. Kraków, 2014, s 234-246.
2. Dudek R., Stobiecki A.: Sterownik PLC w układzie regulacji przekształtnikowego napędu trakcyjnego.
Seria Inżynieria Elektryczna i Komputerowa. Monografia 450. Elektrotechnika w zastosowaniach
trakcyjnych. Wydawnictwo PK. Kraków 2014, s. 97–108.

Additional information:

Brak