Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
SURFACE MINING TRANSPORTATION SYSTEMS
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-616-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Module summary

Student na podstawie danych technologicznych potrafi zaprojektować przenośnik taśmowy oraz dobrać odpowiedni układ napędowy, taśmę przenośnikową i zestawy krążnikowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01 Involvement in teamwork,
Oral answer,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Execution of a project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Test,
Examination
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

1.Klasyfikacja transportu w górnictwie.
2.Parametry transportowanego materiału.
3.Podstawowe terminy i definicje związane z transportem w górnictwie.
4.Transport oponowy w kopalniach odkrywkowych.
5.Parametry technologiczne transportu oponowego.
6.Transport taśmowy w kopalniach odkrywkowych.
7.Budowa przenośnika taśmowego dla górnictwa odkrywkowego.
8.Parametry technologiczne przenośnika taśmowego.
9.Rodzaje i właściwości taśm przenośnikowych.
10.Układy przenośników taśmowych.
11.Transport szynowy w górnictwie odkrywkowym.
12.Parametry technologiczne transportu szynowego.
13.Transport linowy w górnictwie odkrywkowym.
14.Definicja systemu maszynowego w górnictwie odkrywkowym

Project classes (9h):

Projekt transportu przenośnikowego, dobór podstawowych parametrów pracy, napędu i taśmy przenośnikowej oraz zestawów krążnikowych w zadanych warunkach eksploatacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przewiduje się jeden termin podstawowy oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia zajęć projektowych oraz kolokwium zaliczeniowe z wykładów.
Na terminie poprawkowym najwyższą oceną do uzyskania jest ocena 4,0 (db).
Zaliczenie ćwiczeń projektowych będzie polegało na wykonaniu projektu transportu cyklicznego kołowego.
Kolokwium zaliczeniowe z wykładów będzie miało formę opisową.
Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń projektowych (P) oraz oceny z zaliczenia wykładu (W)
OK = 0,6P + 0,4W

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie, konsultując to z prowadzącym.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta jest omawiany indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J.: (2004) Przenośnik taśmowe. Wprowadzenie do teorii i obliczenia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 2. Antoniak J.: (2005) Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 3. Glapa J., Korzeniowski I.: (2005) Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&amp Wrocław 2005r.
 4. Korzeniowski J.I.: (2010) Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław.
 5. Kozioł W., Uberman R.: (1994) Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym; AGH Kraków, 1994
 6. Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Bodziony P.: O metodzie doboru wozideł w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe 1/2010, s. 18-21.
 • Bodziony P., Bęben A., Kasztelewicz Z.: Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnym; Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94
 • Patyk M., Borcz B., Łochańska D.: (2015) Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnym; Przegląd Górniczy t. 71 nr 9, s. 13-14
  *Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017
Additional information:

None