Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zwałowanie i rekultywacja
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-712-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia
procesu zwałowania i składowania w kopalniach odkrywkowych. Szczególny nacisk położony jest na
bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych prac zwałowych. Prace te zintegrowane są z procesami
rekultywacyjnymi terenów pogórniczych w zakresie potrzebnym osobom dozoru ruchu odkrywkowych
zakładów górniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi realizować projekty zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IGR1A_K02 Execution of a project
M_K002 Student rozumie potrzebę uwzględniania w działalności górniczej aspektów środowiskowych. IGR1A_K01 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia objętości zwałowiska oraz jego podstawowych wymiarów. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Execution of a project,
Examination
M_U002 Student potrafi dobrać technologię zwałowania i poszczególne elementy układu technologicznego IGR1A_U05, IGR1A_U02 Execution of a project,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe uregulowania prawne i normatywne związane z procesami zwałowania i rekultywacji. IGR1A_W05 Examination
M_W002 Student ma wiedzę na temat kształtowania zwałowisk zgodnie z wymogami rekultywacyjnymi, zna podstawowe kierunki i metody rekultywacji zwałowisk. IGR1A_W01 Project,
Examination
M_W003 Student ma wiedzę na temat typów zwałowisk, elementów zwałowiska oraz metod obliczeniowych służących projektowaniu zwałowisk. IGR1A_W01 Project,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować projekty zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę uwzględniania w działalności górniczej aspektów środowiskowych. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia objętości zwałowiska oraz jego podstawowych wymiarów. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać technologię zwałowania i poszczególne elementy układu technologicznego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe uregulowania prawne i normatywne związane z procesami zwałowania i rekultywacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat kształtowania zwałowisk zgodnie z wymogami rekultywacyjnymi, zna podstawowe kierunki i metody rekultywacji zwałowisk. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat typów zwałowisk, elementów zwałowiska oraz metod obliczeniowych służących projektowaniu zwałowisk. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 143 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (18h):
 1. Rodzaje zwałowisk, elementy budowy zwałowiska.
 2. Formalno-prawne aspekty zwałowania i składowania.
 3. Podstawowe cechy materiału zwałowego i ich wpływ na stateczność zwałów.
 4. Wady i zalety zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych.
 5. Systemy przerzutowego i okrężnego transportu nadkładu na zwałowisko.
 6. Wybór lokalizacji zwałowiska.
 7. Rodzaje wózków zrzutowych.
 8. Technologie zwałowania za pomocą zwałowarek.
 9. Pojęcie rekultywacji i rewitalizacji.
 10. Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych.
 11. Poszczególne fazy w procesie rekultywacji.
Project classes (12h):
Określenie geometrii zwałowiska wraz z technologią zwałowania i rekultywacji.

1. Obliczenie wymaganej objętości zwałowiska
2. Obliczenie podstawowych wymiarów zwałowiska
3. Obliczenia sprawdzające objętość zwałowiska
4. Określenie rocznych postępów frontu zwałowego
5. Technologia formowania zwałowiska
6. Ustalenie stopnia trudności odbudowy biologicznej
7. Ustalenie kierunku rekultywacji
8. Obliczenie ilości materiału siewnego
9. Obliczenie ilości sadzonek drzew oraz ilości nawozów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość
wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową
poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. W terminie poprawkowym maksymalną oceną do uzyskania
jest już 4,0 (db).
Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych potwierdzone
wpisem do systemu Wirtualna Uczelnia.
Egzamin w formie pisemnej obejmował będzie materiał z wykładów oraz ćwiczeń projektowych.
Przewiduje się jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe. W terminie poprawkowym (termin
nr 2) najwyższą oceną do uzyskania jest 4,0 (db), a w terminie nr 3 ocena 3,0 (dst).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny z egzaminu (waga 0,7) oraz oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność na tych zajęciach. Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z zajęć.
W przypadku nieobecności Studenta na zajęciach powinien on samodzielnie uzupełnić zakres materiału
obejmującego dane zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z obowiązku przygotowania
danej części projektu na następne zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Glapa W., Korzeniowski J.I. Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wrocław 2005.
2. Wiśniewski S. Projektowanie kopalń odkrywkowych, Wrocław 1981
3. Gołda T, Rekultywacja, Kraków 2005
4. Kasztelewicz Z. Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki. Technologia pracy. Kraków 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza efektywności kosztowej budowy zwałowisk zewnętrznych w kopalniach odkrywkowych węgla
brunatnego — Cost-effectiveness analysis for the construction of external dumps / Maciej
ZAJĄCZKOWSKI // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja,
zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 403–412.
— Bibliogr. s. 412, Streszcz., Abstr.
Budowa zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego – innowacyjne podejście do technologii
zwałowania na przykładzie O/Drzewce w KWB „Konin” — Dumping ground construction on the pre-field
of exploitation front-innovative approach to dump technology on the example of Konin-Drzewce Mine /
Zbigniew Kasztelewicz, Zbigniew Jagodziński, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN
0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125
Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego — [Reclamation direction in polish brown
coal mines] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // W:
Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego
„Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października
2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017. — ISBN: 978-83-927557-
5-3. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.. — Z. Kasztelewicz, M. Zajączkowski, M. Sikora – afiliacja:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Method for location of an external dump in surface mining using the A-star algorithm — Metoda
lokalizacji zwałowiska zewnętrznego w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem algorytmu A-star /
Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Archives of Mining Sciences =
Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 721–730. — Bibliogr. s. 730•

Additional information:

Aktywność na wykładach może być premiowana zmniejszeniem liczby pytań na egzaminie.