Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odpady w technologiach górniczych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-728-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

Opis do 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość celowości wykorzystania odpadów w technologiach górniczych IGR1A_K01 Examination,
Execution of laboratory classes,
Report
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zbadać wybrane właściwości odpadów. IGR1A_W01, IGR1A_U06, IGR1A_K02, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki badań w o oparciu o stosowne przepisy IGR1A_W01, IGR1A_U06, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Report
M_U003 Student potrafi dobrać skład zawieisn odpadowo-wodnych o właściwościach wymaganych w określonej technologii górniczej IGR1A_W01, IGR1A_U06, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawy prawne stosowania odpadów w technologiach górniczych IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_U02 Examination
M_W002 Student zna technologie górnicze wykorzystujące odpady IGR1A_W01, IGR1A_K01, IGR1A_U02, IGR1A_W04 Examination
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia z gospodarki odpadami IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_U02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość celowości wykorzystania odpadów w technologiach górniczych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zbadać wybrane właściwości odpadów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki badań w o oparciu o stosowne przepisy - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać skład zawieisn odpadowo-wodnych o właściwościach wymaganych w określonej technologii górniczej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy prawne stosowania odpadów w technologiach górniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie górnicze wykorzystujące odpady + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia z gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):

Podstawowe zagadnienia gospodarki odpadami. Podstawy prawne stosowania odpadów w kopalniach podziemnych. Właściwości odpadów przemysłowych stosowanych w kopalniach podziemnych. Odpady w podsadzkach górniczych. Technologia zawiesinowa w kopalniach podziemnych.

Laboratory classes (9h):

Omówienie norm z zakresu badania i stosowania odpadów w różnych technologiach górniczych. Badanie odpadów w aspekcie ich wykorzystania w górnictwie podziemnym. Sporządzanie i badanie zawiesin z odpadów drobnoziarnistych. Ocena wyników badań laboratoryjnych pod kątem przydatności odpadu do różnych technologii górniczych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z: egzaminu (waga 0,7) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Tajduś A. – Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych , Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1997.
2. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z. – Problemy likwidacji kopalń podziemnych, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne , Kraków 2004.
3. Praca zbiorowa pod redakcją Piotrowski Z. i Sokół W. – Technologie Czystszej Produkcji w górnictwie węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2003.
4. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Poborska-Młynarska K. – Sozotechniczne warunki podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2003.
5. Plewa F., Mysłek Z. – Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
6.Piotrowski Z. – Odzysk odpadów drobnofrakcyjnych w górnictwie podziemnym węgla kamiennego, Archiwum Górnictwa, monografia, Kraków 2011.
7. Sobczyk W.(red.nauk.). Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 2014.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach student może uzupełnić z inną grupą (pod warunkiem zgodności tematyki zajęć).
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.