Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania w górnictwie podziemnym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-816-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skrzypkowski Krzysztof (skrzypko@agh.edu.pl)
Module summary

Rozcięcie złoża dla podziemnej eksploatacji złóż rud metali nieżelaznych oraz węgla kamiennego.
Optymalizowanie kształtu parceli eksploatacyjnej dla systemu komorowo-filarowego oraz ścianowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Activity during classes,
Project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05, IGR1A_K04 Activity during classes,
Project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego IGR1A_U01, IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Activity during classes,
Project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego IGR1A_U01, IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Activity during classes,
Project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Execution of a project,
Activity during classes,
Project,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Activity during classes,
Project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Contact hours 2 h
Module content
Laboratory classes (18h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student co drugie zajęcia wykonuje zadanie zaliczeniowe z poszczególnych treści projektowych. W przypadku braku uzyskania zaliczenia z części projektu, student ma możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego, które jest realizowane na ostatnich zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie pięciu zadań projektowych odpowiada ocenie 5.0.
Zaliczenie czterech zadań projektowych odpowiada ocenie 4.0.
Zaliczenie trzech zadań projektowych odpowiada ocenie 3.0.
Zaliczenie tylko jednego lub dwóch zadań projektowych skutkuje brakiem zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobione poprzez udział w zajęciach innej grupy lub poprzez wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z dowolnego przedmiotu związanego z górnictwem podziemnym.

Recommended literature and teaching resources:

1. Strona internetowa – MineScape http://new.abb.com/enterprise-software/intelligent-mining-solutions/minescape
2. Piechota S., Stopyra M., Poborska Młynarska K., 2009: Systemy Podziemnej Eksploatacji Złóż WęglaKamiennego, Rud i Soli. Wydawnictwa AGH.
3. Hustrulid W.A., Bullock R.L., 2001: Engineering Fundamentals and International Case Studies.
4. Karzulovic A., Alfaro M., 2004: Mass Mining. Santiago, Chile.
5. Darling P., 2011: SME Mining Engineering Handbook. Third edition
6. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. 2018 nr 103, s. 91–102.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. 2018 nr 103, s. 91–102.
2. Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego — Miningmethods with draw control used in hard coal mines / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI,Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 6 s. 1–8. — Bibliogr. s.7–8.
3. Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania — Exploitation of thin deposits by means of rotarydrilling method / Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.
4. Transformacja sposobu wydobycia złóż surowców mineralnych — Transformation of method of miningof mineral deposits / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Interdyscyplinarnezagadnienia w górnictwie igeologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i GeologiiPolitechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 195,Streszcz., Abstr.

Additional information:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobiona, poprzez wykonanie dodatkowego zadania.