Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy negocjacji
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-204-CP-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Controlling of production processes
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Module summary

Podstawy negocjacji pokazują studentom praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu komunikowania i znajomości specyfiki psycho-społecznych aspektów funkcjonowania człowieka oraz funkcjonowania rynku.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w czasie negocjacji, która jest zgodna z ich ideą IPZ2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej IPZ2A_U03 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska i procesy charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania IPZ2A_U03 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05 Test
M_W002 Student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w czasie negocjacji, która jest zgodna z ich ideą + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska i procesy charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji + + - - - - - - - - -
M_W002 Student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):
 1. 1. Psychologiczne determinanty sukcesu negocjacyjnego m.in. takie jak: zdolność do empatii (rozumienie emocji, motywów i działań innych osób, rozwijanie inteligencji emocjonalnej); umiejętność szybkiego przystosowywania się do zmian, zdolności komunikacyjne i inne
  2. Komunikacja jako jedna z bardzo ważnych aspektów negocjacji, łatwość komunikowania się z innymi i umiejętność oddziaływania (wpływania, tworzenia odpowiedniego nastroju) na drugą stronę (perswazją, przekonywaniem),
  3. Negocjacje jako proces komunikowania się w sytuacji konfliktu interesów stron.
  4. Analiza Transakcyjna wg. E.Berne’a – negocjacje jako współdziałanie Dorosłego z Dorosłym.
  5. Negocjacje jako forma psychologicznej gry na podstawie “teorii gier”, która jest dziedziną matematyki, badającą, jakie podmiot powinien podejmować decyzje w konfliktach sformalizowanych, zwanych grami. (jednym z twórców współczesnej teorii gier był polski matematyk H. Steinhaus.)
  6. Konflikt – jego rodzaje, uwarunkowania, cechy, fazy i sposoby rozwiązywania (konflikty interpersonalne, grupowe, jawne, ukryte, racjonalne, irracjonalne, spontaniczne, inspirowane)
  7. Istota negocjacji: przedstawianie propozycji i ofert oraz kwestia ustępstw.
  8. Merytoryczne przygotowanie do negocjacji (interesy, opcje, obiektywne kryteria przezwyciężania różnic, alternatywy negocjacji, propozycje porozumienia końcowego). Przedstawienie konkretnej propozycji prowadzenia negocjacji: strategia przełamująca (W. Ury)
  9. Taktyki negocjacyjne: blokujące, ofensywne, zwodnicze. Sposoby radzenia sobie z nimi.
  10. Siła negocjacji –BATNA-Best Alternative To Negotiated Agreement.
  11. Czynniki istotne dla przebiegu negocjacji (miejsce, atmosfera i inne). Fazy negocjacji.
  12. Skład zespołów negocjacyjnych i role uczestników.
  13. Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność (różne klasyfikacje).
  14. Postępowanie w trakcie trudnych negocjacji pozycyjnych.
  15. Negocjacje międzynarodowe – kulturowe uwarunkowania.

Auditorium classes (6h):
 1. Zajęcia ćwiczeniowe będą prowadzone w trzech blokach, które będą miały na celu
  praktyczne wykorzystanie wiedzy, którą studenci zdobili na wykładach.
  1. Dobór zespołów negocjacyjnych.
  2. Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność.
  3. Postępowanie w trudnych sytuacjach pozycyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenia z oceną.
Zasady dopuszczenia do zaliczenia: aktywna postawa w trakcie
trwania ćwiczeń.
Forma: test, wykonywanie praktycznych zadań.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu 60%, aktywność na zajęciach 40%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zaległości z inną grupą , dodatkowa praca, pisanie testu z zakresu materiału na którym nie było się obecnym .

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne – brak
Wymagania dodatkowe – aktywność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa, PWN.
. Sztumski J. (2000). Konflikty Społeczne. Częstochowa Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Bieżące artykuły w czasopismach.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Grzegorzewska Maria, The Role Of Cultural Differences In International Negotiations, współautor Anna Małecka, “Aktual’nì Problemi Mižnarodnih Vìdnosin” Mižnarodni vidnosini 2017, no. 15, s. 1–15 [Seria: Politični nauki] (ISSN 2308-6912)
2. Grzegorzewska Maria, {http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3127/2808}.
3. Grzegorzewska Maria, Stres nauczycieli uczniów niepełnosprawnych : analiza stresorów, [w:] Jesteśmy rodziną. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, współred. Dariusz Piotr Klimczak, wyd. 2 popr. i uzup., Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum” ; Wyd. „Koncept”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społ, Kraków – Sandomierz – Warszawa 2017, s. 53–59.
4. Grzegorzewska Maria, The Influence Or The Lack Of Teacher’s Job Satisfaction On Students’ Attitude Towards School And Education – The Analysis Concerns Future Research, “Nova Pedagogìčna Dumka” 2017 no. 2, s. 32–35
5. Grzegorzewska Maria, The Threats Encountered By Man In The Virtual Reality: Information Distortion, Illusion, Aggression, współauotr Anna Małecka, “Mižnarodni Vidnosini” 2017, no. 13, s. 1–14 [Seria: Politični nauki].
6. Grzegorzewska Maria, Wpływ założeń pedagogiki F. Froebla na rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela w kontekście radzenia sobie ze stresem, [w:] Pedagogika Froebla wyzwaniem dla nauczycieli, szansą dla dzieci. Teoria i praktyka, red. nauk. Marian Zdzisław Stepulak, Małgorzata Sitarczyk, „Innovatio Press” Wyd. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2017, s. 117–125.
7. Grzegorzewska Maria, Emocjonalna reakcja na stres. Próba holistycznego ujęcia problemu [Emotional Reaction To Stress : An Attempt Of A Holistic Analysis Of The Problem], [w:] Emocjonalne aspekty kultury, red. Maria Bielawka, Łukasz Trzciński i Katarzyna Skowronek, Wyd. AGH, Kraków 2017, s. 149-11 (ISBN: 978-83-7464-929-2).
8. Grzegorzewska Maria, Stress As One Of The Psychological Fourth-Generation Warfare Effects, „Mižnarodni vidnosini” 2017, no. 15 [Seria: Politični nauki].

Adres czasopisma: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current
Adres artykułu: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3127 oraz http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3128/2809

Additional information:

brak dodatkowych informacji