Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-405-CP-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Controlling of production processes
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

Obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego.
Studenci samodzielnie realizują poszczególne etapy pisania dyplomowej pracy magisterskiej zgodne z obowiązującymi wytycznymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywanym pracy dyplomowej, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania IPZ2A_K02, IPZ2A_K03, IPZ2A_K01 Diploma thesis
M_K002 Student realizując pracę dyplomową rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni oraz potrafi popularyzować osiągnia nauki i techniki IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Diploma thesis
M_U002 Student ma umiejętność przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i przygotowania opracowania z problematyki związanej z zarządzaniem i inżynierią produkcji, także w języku obcym IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Diploma thesis
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją podczas obrony IPZ2A_U02, IPZ2A_U04 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej na zadany temat z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywanym pracy dyplomowej, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania - - - - - - - - - - -
M_K002 Student realizując pracę dyplomową rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni oraz potrafi popularyzować osiągnia nauki i techniki - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się - - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i przygotowania opracowania z problematyki związanej z zarządzaniem i inżynierią produkcji, także w języku obcym - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją podczas obrony - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej na zadany temat z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 575 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Inne 575 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena wynikająca z oceny opiekuna pracy dyplomowej magisterskieji oceny recenzenta pracy dyplomowej magisterskiej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady określa opiekun pracy.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy).

Recommended literature and teaching resources:

Literatura związana z tematem pracy magisterskiej uzgodniona z opiekunem.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bibliografia pracowników WGiG AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
https://bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.