Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management Finance
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-103-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot “Finanse menadżerskie” ma na celu przybliżenie studentom zarządczych aspektów funkcjonowania w świetle finansów strategicznych i operacyjnych. Przedmiot charakteryzuje sposoby zarządzania w obszarach operacyjnym,inwestycyjnym i finansowym w powiązaniu z kompetencjami zarządczymi poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa traktowanych jako centra gospodarcze.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować zespołowo i posiada świadomość stałego dokształcania w witle zminających się uwarunkowań otoczenia gospodarczego. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste analizy strategiczne i w sposób syntetyczny może wnioskować na podstawie efektów przeprowadzonych analiz. IPZ2A_W04 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi określić i zdefiniować zadania w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jednocześnie potrafi zaplanować i dokonać pomiaru finansowego przedsięwzięć inżynierskich. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01, IPZ2A_U03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem i działalnością inżynierską w świetle realizacji celów finansowych. IPZ2A_W04 Test
M_W002 Student identyfikuje problemy zarządzania strategicznego i jest w stanie przeanalizować obszary, które dotyczą strategicznych działań w przedsiębiorstwie w świetle zarządzania finansami. IPZ2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować zespołowo i posiada świadomość stałego dokształcania w witle zminających się uwarunkowań otoczenia gospodarczego. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste analizy strategiczne i w sposób syntetyczny może wnioskować na podstawie efektów przeprowadzonych analiz. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić i zdefiniować zadania w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jednocześnie potrafi zaplanować i dokonać pomiaru finansowego przedsięwzięć inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem i działalnością inżynierską w świetle realizacji celów finansowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student identyfikuje problemy zarządzania strategicznego i jest w stanie przeanalizować obszary, które dotyczą strategicznych działań w przedsiębiorstwie w świetle zarządzania finansami. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 36 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (18h):

Wykłady
1. Decyzje finansowe w świetle realizacji celów zarządczych opartych na wzroście wartości przedsiębiorstwa.
2. Modele zarządcze przedsiębiorstw ukierunkowane na realizację zadań finansowych.
3. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny w finansach.
4. Strategie zarządzania aktywami i pasywami – kształtowanie zasobów w kontekście wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
5. Zarządzanie rentownością oparte na marżach pokrycia identyfikowanych w wielopoziomowych rachunkach wyników.
6. Ustalenie przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwach w ujęciu zarządczym według metodologii FCFE, FCFF.
7. Dobór struktury finansowej i wycena kosztów kapitałów finansujących.
8. Inwestycje i ich wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
9. Wartości dla akcjonariuszy – dystrybucja wartości w postaci dywidendy i wykupu akcji.
10. Wartość dla interesariuszy – koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
11. Tworzenie modeli finansowych na potrzeby wyceny wartości przedsiębiorstwa opartej na maksymalizacji długookresowych przepływów pieniężnych.

Auditorium classes (18h):

Ćwiczenia audytoryjne
1. Przekształcanie sprawozdań finansowych na potrzeby zarządcze
2. Podejmowanie decyzji ukierunkowanych na wzrost rentowności
3. Rentowność a kreowanie wartości przedsiębiorstwa
4. Identyfikacja przepływów pieniężnych na potrzeby celów finansowych krótkoterminowych
5. Ocena inwestycji strategicznych kształtujących wartość przedsiębiorstwa
6. Kalkulacja kosztów kapitałów finansujących
7. Ocena wartości przedsiębiorstwa w kontekście maksymalizacji przepływów długookresowych- modele finansowe
8. Analiza ryzyk w modelu wartości przedsiębiorstwa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formą zaliczenia wykładów jest egzamin obejmujący pięć pytań odnoszących się do zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach, natomiast formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu z wykładów. waga ćwiczeń wynosi 0,3 natomiast waga egzaminu 0,7.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą zostać odrabiane w ramach innych grup.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami z poziomu studiów inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

1. G. Hawawini, C. Viallet: Finanse menedżerskie, Wydawnictwo PWE Warszawa, 2007
2. E. Brigham, J. Houston; Zarządzanie finansami, Wydawnictwo PWN Warszawa 2015
3. J. Glynn, J. Perrin, M. Murphy, Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo PWN Warszawa 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie — Evolution of CFO functions in the enterprise / Arkadiusz KUSTRA, Maria Sierpińska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw, s. 757–766. — Bibliogr. s. 765–766, Streszcz., Abstr.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczego — Financing of international corporations in conditions of economic crisis / Arkadiusz KUSTRA, Agata Sierpińska-Sawicz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 791–804. — Bibliogr. s 802–803, Streszcz., Summ.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
3. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-603-1
4. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju — Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

Additional information:

Brak