Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria finansowa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-105-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają podstawowe wiadomości o zasadach zawierania transakcji terminowych na rynkach finansowych (transakcje: forward, futures, opcyjne i wymiany).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu inżynierii finansowej. IPZ2A_K01 Activity during classes
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozwiązywać złożone problemy inżynierii finansowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. IPZ2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie budować strategie w oparciu o narzędzia i metody inżynierii finansowej w oparciu o podstawowe instrumenty, tj. akcje, kontrakty futures, obligacje, opcje kupna i opcje sprzedaży. IPZ2A_U01 Execution of exercises
M_U002 Student umie wyceniać kontrakty futures, forward, opcje kupna, opcje sprzedaży i kontrakty wymiany. IPZ2A_U02 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna istotę i obszar aktywności inżynierii finansowej oraz ogólne reguły zawierania transakcji futures i forward oraz transakcji opcyjnych i wymiany. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01 Test
M_W002 Student zna zasady wyceny kontraktów futures, forward, wymiany i opcyjnych oraz techniki konstruowania strategii w celach inwestycyjnych, arbitrażowych i zabezpieczających. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu inżynierii finansowej. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozwiązywać złożone problemy inżynierii finansowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie budować strategie w oparciu o narzędzia i metody inżynierii finansowej w oparciu o podstawowe instrumenty, tj. akcje, kontrakty futures, obligacje, opcje kupna i opcje sprzedaży. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie wyceniać kontrakty futures, forward, opcje kupna, opcje sprzedaży i kontrakty wymiany. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna istotę i obszar aktywności inżynierii finansowej oraz ogólne reguły zawierania transakcji futures i forward oraz transakcji opcyjnych i wymiany. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady wyceny kontraktów futures, forward, wymiany i opcyjnych oraz techniki konstruowania strategii w celach inwestycyjnych, arbitrażowych i zabezpieczających. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Istota i pola aktywności inżynierii finansowej.
Kontrakty terminowe futures i forward.
Kontrakty wymiany i kontrakty opcyjne.
Wycena opcji – model dwumianowy.
Wycena opcji – model Blacka-Scholesa.
Wycena kontraktów futures i forward.
Wycena kontraktów wymiany.

Auditorium classes (15h):

Praktyczne przykłady obliczeniowe w zakresie inżynierii finansowej, wycena kontraktów futures, forward, opcji i kontraktów wymiany, profil zysku/straty w kontraktach podstawowych i kombinacyjnych, obliczanie parametrów zmienności i elastyczności opcji.
Strategie zabezpieczania się przed ryzykiem (hedging), przykłady długiej i krótkiej pozycji zabezpieczającej w kontraktach futures i forward.
Strategie zabezpieczania się przed ryzykiem na przykładzie rynków metali i surowców mineralnych, przykłady kontraktów opcyjnych i mieszanych (opcje w kombinacji z kontraktami futures).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych odbywa się w formie kolokwium, student musi uzyskać ocenę pozytywną.
Zaliczenie wiadomości z wykładów odbywa się w formie testu, student musi uzyskać ocenę pozytywną.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów (waga 0,4) oraz testów i pracy kontrolnej z ćwiczeń (waga 0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs matematyki, znajomość rachunku prawdopodobieństwa.

Recommended literature and teaching resources:

1.Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1999
2.Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1999
3.Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Wig Press, Warszawa 1997
4.Magda R.: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006
5.Luenberger D.: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
6.Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Magda R.: Ocena poziomu ryzyka stopy zwrotu ze sprzedaży w spółce węglowej z wykorzystaniem modeli rynku finansowego // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej — Lublin 2002
Bąk P., Magda R., Woźny T.: Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2006 t. 22 z. 1
Magda R.: Instrumenty inżynierii finansowej na rynku metali nieżelaznych na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali. Przegląd Górniczy, 2011 t.67 nr 9
Magda R.: Strategie zabezpieczające wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Wiadomości Górnicze, 2011, nr 11
Bąk P., Brzychczy E., Kowal B., Magda R., Sierpińska M.: Wykorzystanie wybranych narzędzi inżynierii finansowej w finansowaniu działalności przedsiębiorstw górniczych : praca zbiorowa. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014

Additional information:

None