Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-106-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje istotę zarządzania strategicznego, pojęcie strategii wraz z procesem jej formułowania i implementacji oraz różnicę między strategią a modelem biznesu. Zostaje mu wskazane znaczenie technologii i kultury organizacyjnej oraz innych niematerialnych składników potencjału przedsiębiorstwa w tym przedsiębiorstwa przemysłowego sektora surowcowo-energetycznego w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej. Poznaje również różne metody analizy stosowane w zarządzaniu strategicznym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Execution of exercises,
Test,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie. IPZ2A_K03 Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, przeprowadzić analizy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i wskazać zalecenia strategiczne. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę o przebiegu procesu formułowania i implementacji strategii oraz jego uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Test
M_W002 Student zna składniki potencjału przedsiębiorstwa i ich znaczenie. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W003 Student zna zasady stosowania wybranych metod zarządzania strategicznego. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Test,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, przeprowadzić analizy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i wskazać zalecenia strategiczne. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o przebiegu procesu formułowania i implementacji strategii oraz jego uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna składniki potencjału przedsiębiorstwa i ich znaczenie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady stosowania wybranych metod zarządzania strategicznego. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 27 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (18h):

Zakres zarządzania strategicznego. Strategia a model biznesu.
Elementy modelu biznesu i klasyfikacje modeli biznesu.
Strategie na poszczególnych poziomach zarządzania i ich zakres.
Planowanie strategiczne. Formy organizacji procesu planowania. Proces formułowania i implementacji strategii.
Potencjał przedsiębiorstwa i potencjał konkurencyjności.
Składniki potencjału przedsiębiorstwa. Klasyfikacje zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa.
Wiedza i technologia jako składniki potencjału przedsiębiorstwa. Warianty pozyskiwania technologii.
Kultura organizacyjna jako element potencjału przedsiębiorstwa.

Auditorium classes (9h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych prowadzonych w formie wykładu konwersacyjnego, dyskusji oraz studiów przypadków analizowane jest środowisko zewnętrzne przedsiębiorstwa (makrootoczenie oraz interesariusze) oraz środowisko wewnętrzne. Student zapoznaje się z zaleceniami formułowania misji, analizą interesariuszy, metodą scenariuszy stanów otoczenia, metodą refleksji strategicznej, metodami pozycjonowania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena ćwiczeń audytoryjnych jest średnią ważoną oceny z kolokwium obejmującego swoim zakresem treść ćwiczeń i wykładów z wagą 30%, oceny aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych z wagą 35% oraz oceny wykonywanych ćwiczeń z wagą 35%.
Ocena kolokwium musi być pozytywna.
Student, który z wykonywanych ćwiczeń uzyskał ocenę pozytywną, a nie uzyskał zaliczenia może przystąpić dwukrotnie do kolokwium poprawkowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy lub jeśli to niemożliwe, a student w sposób udokumentowany ważnymi przyczynami usprawiedliwi swoją nieobecność, samodzielne uzupełnienie wiadomości i zaliczenie materiału realizowanego na opuszczonych zajęciach w formie kolokwium w terminie najbliższych konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Gołębiowski T. i in.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa
 2. Koźmiński A., Piotrowski Wł.(red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa
 3. Obłój K.: Tworzywa skutecznych strategii, PWE, Warszawa
 4. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa
 5. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa
 6. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa
 7. Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa
 8. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mieszaniec J.: Ocena znaczenia zasobów dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo górnicze. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo. z. 273, Gliwice 2006

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Narzędzia wspomagania implementacji strategii przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007

Mieszaniec J.: Rola innowacji w tworzeniu bazy przewagi konkurencyjnej [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu”. Gliwice 2011

Mieszaniec J.: Tendencje integracyjne a struktury górnictwa węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1997

Mieszaniec J., Niedźwiedź B.: Czynniki konkurencyjności z punktu widzenia klientów wybranej kopalni kamienia.[w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Krynica, 2006

Additional information:

Student nieobecny na więcej niż 50% ćwiczeń audytoryjnych nie może tych braków uzupełniać w innej formie i nie zostaje dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego oraz poprawkowego.