Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przywództwo
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-205-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają zasady tworzenia zespołu i doboru jego członków w oparciu o role zespołowe i kompetencje, rozwiązywanie konfliktów. Poznają rolę i zadania lidera, coacha i mentora w zespole

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi docenić znaczenie współpracy między członkami zespołu, reagować na powstające konflikty IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Oral answer
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować nowy zespół ludzki do planowanych zadań działalności produkcyjnej IPZ2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna znaczenie przywództwa w grupie pracowników IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Test
M_W002 Student potrafi zidentyfikować role zespołowe i dobierać ludzi do zespołu według pełnionych ról IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Test
M_W003 Student zna rodzaje i przyczyny konfliktów w zespołach i metody ich rozwiązywania IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi docenić znaczenie współpracy między członkami zespołu, reagować na powstające konflikty - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować nowy zespół ludzki do planowanych zadań działalności produkcyjnej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna znaczenie przywództwa w grupie pracowników + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować role zespołowe i dobierać ludzi do zespołu według pełnionych ról + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna rodzaje i przyczyny konfliktów w zespołach i metody ich rozwiązywania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Pojęcie przywództwa. Cechy dobrego przywódcy. Autorytet formalny i nieformalny. Siatka kierownicza. Style przywództwa. Coaching i mentoring w przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność lidera za zespół. Ryzyko w zarządzaniu zespołem. Etapu budowy zespołu. Role grupowe w zespole – metody identyfikacji ról. Rozwój osobisty lidera i jego zespołu. Konflikty w zespole – przyczyny, rodzaje i sposoby ich rozwiązywania. Delegowanie uprawnień decyzyjnych. Kreowanie nowych liderów.

Project classes (9h):

Projekt procesów interpersonalnych w zespole

W ramach projektu student proponuje strukturę zespołu ludzkiego dla wybranego przedsięwzięcia biznesowego. Projektuje zespoły robocze w oparciu o role zespołowe. Planuje również procesy interpersonalne z wykorzystaniem coachingu i mentoringu, jak również projektuje plan rozwoju osobistego członków zespołu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu ćwiczeń projektowych podlegają zaliczeniu na podstawie zrealizowanej pracy oraz ustnej obrony tego projektu.

Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wynikające z nieobecności student może odrobić je z inną grupą lub nadrabia we własnym zakresie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania oraz zarządzania personelem

Recommended literature and teaching resources:

1. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
2. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
3. Mc Kay M., Davis D. “Sztuka skutecznego porozumiewania się”, GWP 2004
4. Szczepanik R. " Budowanie zespołu", Helion, Gliwice, 2005
5. Holliday M. “Coaching, mentoring i zarządzanie”, Helion, Gliwice, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9
2. Ślósarz M. :Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013 /

Additional information:

Proces przygotowywania projektu weryfikowany będzie podczas konsultacji. Student zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w konsultacjach – minimum 5 razy w trakcie trwania semestru.