Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Niezawodność i jej utrzymanie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-208-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają sposoby opracowania programów niezawodnościowych oraz planowanie działań zabezpieczających, a także zaznajomią się z metodami utrzymywania niezawodności procesu produkcyjnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce IPZ2A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie analizować i projektować układy i systemy produkcyjne o zadanym poziomie niezawodności i kosztów IPZ2A_U01, IPZ2A_U03 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z niezawodnością i jakością systemów produkcyjnych IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu systemu eksploatacji i utrzymania ruchu IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie analizować i projektować układy i systemy produkcyjne o zadanym poziomie niezawodności i kosztów + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z niezawodnością i jakością systemów produkcyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu systemu eksploatacji i utrzymania ruchu + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 35 h
Realization of independently performed tasks 37 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Niezawodność, trwałość i gotowość obiektów technicznych.
Modele matematyczne obiektów nieodnawialnych.
Charakterystyki liczbowe niezawodności.
Modele niezawodnościowe obiektów aproksymowane typowymi rozkładami prawdopodobieństwa.
Audyty niezawodnościowe.
Analizy RCFA (Root Cause Failure Analysis).
Wdrażanie metod analiz przyczyn źródłowych problemów organizacyjnych i technicznych.
Ocena ryzyka.
Szacowanie kosztów i korzyści, Monitorowanie wdrożeń.
Metody monitorowania (technologia ultradźwiękowa, termowizja, pomiary laserowe, analiza drgań, analiza odkształceń).

Laboratory classes (18h):

Symulacje zagadnień niezawodności systemu produkcyjnego z użyciem programu FlexSim. Rozwiązywanie zadań dotyczących niezawodności.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia są oceny uzyskiwane przez studenta po wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studentowi przysługuje jeden termin dodatkowy zaliczenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa średniej ocenie uzyskanej z zajęć laboratoryjnych. Dodatkowo na ocenę końcową wpływ ma aktywność studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań

Recommended literature and teaching resources:

Lipski J.: Diagnostyka procesów wytwarzania. Politechnika Lubelska, Lublin 2013.
Legutko S.: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. Podręcznik. WSiP, Warszawa 2008.
Sotskov B.: Niezawodność elementów i urządzeń automatyki. Warszawa, WNT, 1973.
Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Lindstedt P.: Eksploatacyjna niezawodność maszyny i jej teoretyczne podstawy. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Fuksa D.: Sposoby rozwiązywania nieliniowych problemów decyzyjnych w opracowaniu optymalnych planów produkcji kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. ISSN 0860-0953. 2007 t. 23 z. 3, s. 97–108.

Kęsek M., Fuksa D., Ślósarz M., Bator A.: Wykorzystanie środowiska LabView do monitorowania elementu procesu wydobywczego. Przegląd Górniczy. ISSN 0033-216X. 2015 t. 71 nr 8, s. 26–29.

Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.