Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-209-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć studenci poznają pojęcie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa surowcowo-energetycznego oraz obszary zarządzania nim. Poznają korzyści płynące z budowy stosunków partnerskich pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw oraz rodzaje możliwych do zastosowania w nim strategii zaopatrzenia. Zaznajamiają się z funkcjami takich partnerów tworzących elementy łańcucha dostaw jak centra logistyczne czy spedytorzy. Poznają metody optymalizacji doboru lokalizacji partnerów tworzących łańcuch dostaw.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Project,
Presentation,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa typy związku w zależności od powiązań z partnerami w łańcuchu dostaw IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Test
M_U002 Student potrafi z wykorzystaniem odpowiednich metod określić optymalne położenie i powiązania z partnerami przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw IPZ2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie co to jest łańcuch dostaw i na czym polega jego integracja. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Test
M_W002 Student wie jakie korzyści pozwala uzyskać długookresowe partnerstwo lub integracja uczestników łańcucha dostaw. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Project,
Test
M_W003 Student zna zadania i funkcje poszczególnych uczestników łańcucha dostaw IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa typy związku w zależności od powiązań z partnerami w łańcuchu dostaw + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi z wykorzystaniem odpowiednich metod określić optymalne położenie i powiązania z partnerami przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie co to jest łańcuch dostaw i na czym polega jego integracja. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie korzyści pozwala uzyskać długookresowe partnerstwo lub integracja uczestników łańcucha dostaw. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zadania i funkcje poszczególnych uczestników łańcucha dostaw + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 27 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Inne 3 h
Module content
Lectures (9h):

Pojęcie łańcucha dostaw w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
Obszary zarządzania łańcuchem dostaw.
Typy związków pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.
Korzyści zacieśniania współpracy w ramach łańcucha dostaw.
Rodzaje sojuszy i strategii dostaw występujące w łańcuchu dostaw.
Miejsce i rola spedytorów w łańcuchu dostaw.
Operatorzy i centra logistyczne w łańcuchu dostaw.

Project classes (9h):

Projektowanie lokalizacji infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa i optymalizacja procesów transportowych w zależności od lokalizacji i siły powiązań z poszczególnymi partnerami w logistycznym łańcuchu dostaw.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu oraz kolokwium obejmującego swoim zakresem treść wykładu przy czym waga kolokwium wynosi 35%, a wykonanego ćwiczenia projektowego 65%.
Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.
Student, który oddał projekt w terminie lub przystąpił w pierwszym terminie do kolokwium zaliczeniowego, a nie uzyskał zaliczenia może jednokrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Ciesielski M., Długosz J. (red.) Strategie łańcuchów dostaw, PWE Warszawa
Krawczyk St.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE
Szpon Jakub, Dembińska-Cyran Izabela, Wiktorowska-Jasik Anna: Podstawy logistyki. SNIGiR, Szczecin
Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury doświadczenia, PWE Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 48/2016, s. 61-66
Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010
Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadr [w:] Kwartalnik Edukacja: studia, badania, innowacje. Dodatek do nr 2, 2010
Mieszaniec J.: Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej. e-mentor nr 5/2010

Additional information:

Ćwiczenie projektowe realizuje się w zespołach dwuosobowych i konsultuje zrealizowane jego części na bieżąco.