Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane narzędzia inżynierii produkcji i prowadzenia usług
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-303-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma służyć szczegółowemu poznaniu zasad, metod i narzędzi optymalizacji, w tym ciągłego doskonalenia, systemu produkcyjnego lub świadczenia usługi, zgodnych z koncepcją Lean Manufacturing

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wykazuję postawę świadomości pojęcia efektywności i wydajności procesu, ich ciągłego doskonalenia i ograniczania w ten sposób marnotrawstwa IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać zasady i metody optymalizacji produkcji w prowadzeniu tego procesu oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wykorzystać narzędzia optymalizacji produkcji w prowadzeniu tego procesu oraz rozwiązywaniu problemów IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i metod optymalizacji produkcji oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05 Examination
M_W002 Student ma szczegółowe kompetencje w zakresie wdrażania narzędzi optymalizacji produkcji oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wykazuję postawę świadomości pojęcia efektywności i wydajności procesu, ich ciągłego doskonalenia i ograniczania w ten sposób marnotrawstwa + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać zasady i metody optymalizacji produkcji w prowadzeniu tego procesu oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach + + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać narzędzia optymalizacji produkcji w prowadzeniu tego procesu oraz rozwiązywaniu problemów + + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i metod optymalizacji produkcji oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing + + + + - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółowe kompetencje w zakresie wdrażania narzędzi optymalizacji produkcji oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing + + + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 36 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):
 1. OEE i inne nowoczesne wskaźniki efektywności produkcji

  Student poznaje nowoczesne wskaźniki efektywności produkcji, uwzględniając w ich zakresie różne kryteria efektywności i różne kierunki optymalizacji.

 2. Rozwój modelu zarządzania produkcją w kierunku one piece flow i just in time

  Student poznaje podstawowe determinanty stojące u podstaw traktowania systemu one piece flow oraz just in time, jako najbardziej efektywnych i możliwych do wdrożenia systemów prowadzenia produkcji, ale także i prowadzenia działalności usługowej

 3. Wdrażanie systemu ssącego

  Student poznaje szczegółowe zasady przygotowania, wdrożenia i usprawniania systemu ssącego w proces produkcji.

 4. Zasady funkcjonowania systemu Kanban z elementami Heijunka

  Student poznaje zasady funkcjonowania systemów logistyki produkcyjnej wprowadzających przepływ ssący w procesie

 5. VSM oraz Servqual podstawowymi metodami mapowania produkcji i usługi

  Student poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania Value Stream Mapping (VSM), w tym z udziałem mapy przepływów, oraz mapy usługi (Servqual), stanowiących podstawowe metody mapowania procesów produkcji i prowadzenia usług

 6. System Kaizen podstawą ciągłego doskonalenia procesu produkcji

  Student poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania metod sugestii pracowniczych (Kaizen), stanowiących w filozofii Lean Manufacturing podstawową drogę budowania świadomości ciągłego doskonalenia.

 7. SMED podstawową metodą redukcji czasu przezbrojeń

  Student poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania metody SMED. Jest ona podstawową metodą optymalizacji czasu przezbrojeń maszyn produkcyjnych.

Auditorium classes (9h):
 1. Rozpoznanie marnotrawstwa

  W trakcie zajęć studenci uczą się rozpoznawać i nazywać poszczególne rodzaje marnotrawstwa, robiąc to na przykładach różnych typów procesów produkcyjnych i usługowych

 2. Ćwiczymy mapowanie procesu produkcyjnego i usługowego

  Studenci uczą się w trakcie zajęć rysować mapy przepływów, mapy strumienia wartości oraz mapy usługi, rysując je tak w układzie określania sytuacji bieżącej, jak i również proponując usprawnienia, dające możliwość określenia bardziej efektywnego stanu przyszłego

 3. LIczymy poziomy wskaźników efektywności produkcji

  Studenci uczą się w trakcie zajęć liczyć wskaźniki efektywności produkcji: wskaźniki niezawodności urządzeń, wskaźniki efektywności, wskaźniki zagregowane.

Laboratory classes (9h):
 1. SMED podstawową metodą ograniczania czasu przezbrojeń

  W trakcie symulacji na stanowisku laboratoryjnym studenci uczą się nazywać i mierzyć poszczególne czynności dotyczące przezbrojenia, określać czynności zewnętrzne i wewnętrzne, a także skracać ich czas.

 2. Wdrożenie i usprawnianie systemu przepływu jednej sztuki

  W trakcie symulacji na stanowisku laboratoryjnym z udziałem produkcji z klocków oraz systemu Andon studenci uczą się nazywać i mierzyć poszczególne czynności produkcyjne, a także poszukują i wdrażają usprawnienia produkcyjne, służące zwiększeniu efektywności produkcji, mierzonej wskaźnikami OEE oraz TEEP.

Project classes (9h):
 1. Wykonanie analizy SMED dla wybranej maszyny produkcyjnej

  Studenci mają przygotować projekt optymalizacji przezbrojeń wybranej maszyny produkcyjnej.

 2. Przygotowania systemu autonomicznego zarządania maszyną produkcyjną

  Studenci mają przygotować projekt systematyki autonomicznego zarządzania maszyną produkcyjną.

 3. Wykonanie mapowania strumienia wartości produktu lub usługi

  Studenci mają przygotować mapę strumienia wartości produktu materialnego lub mapę usługi.

 4. Przygotowanie systemu sugestii pracowniczych

  Studenci mają przygotować projekt systemu sugestii pracowniczych, służącego ciągłemu doskonaleniu produkcji lub procesu usługowego metodą wdrażania małych kroków.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o przedstawianie dobrych praktyk odnoszących się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej z poszczególnych wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń laboratoryjnych.
Ćwiczenia projektowe są zaliczane poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z projektu oddanego w postaci pliku elektronicznego.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, zaliczonych pozytywnie ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywnej oceny projektu. Egzamin można zdać w jednym z trzech terminów. Ma on charakter pisemny. Poszczególne terminy egzaminu są realizowane w czasie sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Student poznaje szczegółowe założenia, zasady i sposoby wdrażania metody SMED. Jest ona podstawową metodą optymalizacji czasu przezbrojeń maszyn produkcyjnych.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie wyliczana jako średnia ważona, stanowiona przez 40% oceny egzaminu, 20% oceny z kolokwium zaliczeniowego, 20% oceny z projektu oraz 20% oceny z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeń audytoryjnych lub ćwiczeń laboratoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej lub grupy laboratoryjnej, realizujących program opuszczonych przez studenta zajęć

Prerequisites and additional requirements:

Aktywność w trakcie ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych mogą być nagrodzone w sposób dodatkowy, poprzez podniesienie ocen zaliczeniowych z ćwiczeń audytoryjnych i/lub ćwiczeń laboratoryjnych

Recommended literature and teaching resources:

Womack J.P, Jones D.T., Roos D., Maszyna, która zmieniła świat, Prodpress.com, 2008
Womack J.P, Jones D.T., Roos D., Lean thinking-szczupłe myślenie, Prodpress.com, 2011
Ruffa, S.A., The Going Lean Fieldbook, Amacon, 2011
Łazicki, Lean Manufacturing – praktyczne zastosowanie metodologii, e-book, 2015
Byrne A, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management, 2013
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen Techniki, Wiedza i Praktyka, 2014
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2013
Massaki I. ,Kaizen: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, 2007

kalkulator
komputer

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company / K. Marszalik, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013. — ISBN 978-5-94211-644-6 (całość). — ISBN: 978-5-94211-646-0. — S. 85–87
2. Increasing profitability of enterprises by using raw materials from wastes / M. Kubieniec, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 25–27 aprelâ 2012 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2012. — ISBN 978-5-94211-563-0 (całość). — ISBN: 978-5-94211-565-4. — S. 74–75
3. Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015. — 46 s.. — Materiały przygotowane na szkolenie „Klub Prezesa 2015”
4. Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa górniczego – rola, bariery i sposoby ich likwidacji — Innovation in the development of a mining plant – the role, barriers and methods of their liquidation / Paweł BOGACZ, Łukasz Siodłak, Krzysztof Setlak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 4, s. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr, Zsfassung, Rés., Rez.
5. Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015. — Dod. ISBN 978-5-94211-723-8 (dla całości). — ISBN: 978-5-94211-724-5. — S. 213–214. — Bibliogr. s. 214
6. Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce — Possibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015
7. Pomiar poziomu kształtowania się potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce — [Assessing of production potential for plants and heating plants in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.
8. Project «one minute until the effect», that is lean management in the student’s life / P. BOGACZ, D. Gwiazdoń, M. Mańka // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 20–22 aprelâ 2016 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Vysšego Obrazovaniâ, Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet. — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2016. — ISBN dla całości 978-5-94211-755-9. — ISBN: 978-5-94211-757-3. — S. 4–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.
9. Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.
10. Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym — Application of Lean Six Sigma in production processes improvement in extractive industry / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz.
11. The application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises/ Marek Kęsek, Paweł BOGACZ, Marcin Migza; W: Materiały konferencyjne SEED 2017: international conference on the Sustainable Energy and Environment Development; 2017, s. 67

Additional information:

brak informacji dodatkowych