Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logistyka produkcji
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-304-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje istotę logistyki produkcji, jej zadania, metody oraz wykorzystywane narzędzia. Poznaje silny związek między funkcjonowaniem logistyki a sprawnością systemu produkcyjnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i brać odpowiedzialność za realizowane przez siebie zadania IPZ2A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Student umie tworzyć dokumentacje przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych w systemie logistyki produkcji IPZ2A_U01 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę o strategiach sterowania przepływem zasileń systemu produkcyjnego IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Project
M_W002 Student zna różne typy transportu wewnętrznego i wie jakie są ich zadania IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i brać odpowiedzialność za realizowane przez siebie zadania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie tworzyć dokumentacje przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych w systemie logistyki produkcji + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o strategiach sterowania przepływem zasileń systemu produkcyjnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne typy transportu wewnętrznego i wie jakie są ich zadania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 114 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Wprowadzenie do logistyki produkcji. Przypomnienie pojęć podstawowych: typy produkcji i formy organizacji produkcji, cykle produkcyjne, struktura wyrobu.
Harmonogramowanie produkcji i bilansowanie zleceń ze zdolnościami produkcyjnymi.
Strategie push i pull w logistyce
Zapasy produkcji w toku (międzykomórkowe i wewnątrzkomórkowe) – magazynowanie w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa.
Organizacja wewnętrznego transportu technologicznego.
Rodzaje i funkcje dokumentacji produkcyjnej w przedsiębiorstwie.
Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w logistyce produkcji.

Laboratory classes (9h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student zapoznaje się z oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w obszarze logistyki produkcji ewidencjonując wybrane zdarzenia występujące w procesie produkcyjnym.

Project classes (9h):

W ramach ćwiczeń projektowych student dokonuje analizy i przygotowuje dokumentację procesu produkcyjnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w formie kolokwium zaliczeniowego może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych z wagami 50%
Obie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat lub w formie wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Bendkowski J., Matusek M.: Logistyka produkcji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013
 2. Szymonik A.: Logistyka produkcji Procesy Systemy Organizacja, Difin Warszawa 2012.
 3. Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł. (Red.): Logistyka produkcji – teoria i praktyka. Wyd. ILiM Poznań, 2010
 4. Brzeziński M.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Wyd. Bellona, Warszawa 2006
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadr [w:] Kwartalnik Edukacja: studia, badania, innowacje. Dodatek do nr 2, 2010
 2. Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010
 3. Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 48/2016, s. 61-66
Additional information:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.