Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie projektami
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-307-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot realizuje zadanie przekazania wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, z wykorzystaniem w tej kwestii nowoczesnej metodyki, głównie metody Prince2

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma kompetencje do prowadzenia pracy zespołowej i do efektywnego uczestniczenia w grupach projektowych IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Student ma umiejętności wykorzystania w praktyce realizacji projektów metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i założeń zarządzania projektami IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Test
M_W002 Student ma szczegółowa wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Test
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę z zakresu wdrażania metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma kompetencje do prowadzenia pracy zespołowej i do efektywnego uczestniczenia w grupach projektowych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętności wykorzystania w praktyce realizacji projektów metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i założeń zarządzania projektami + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółowa wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę z zakresu wdrażania metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):
 1. Zarządzanie projektowe a zarządzanie procesowe

  Przedstawienie definicji i charakterystyki projektu oraz zarządzania projektem. Pokazanie różnic pomiędzy projektem a zarządzaniem operacyjnym. Realizacja projektów w świetle koncepcji zarządzania procesowego.
  Zasoby, ryzyka, harmonogram projektu.

 2. Etapy projektu i ich wpływ na sposób zarządzania projektem

  Zaprezentowanie etapów projektu i ich wpływu na sposób zarządzania projektem.

 3. Najpopularniejsze metody zarządzania projektami

  Przedstawienie najczęściej wykorzystywanych na świecie metod zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem PMI oraz Prince2

Project classes (9h):
Przygotowanie i przeprowadzenie projektu zgodnie z metodą Prince2

Student ma zadanie przygotowanie i przeprowadzenie dowolnie wybranego przez siebie projektu z wykorzystaniem metody Prince 2

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o przedstawianie dobrych praktyk z przemysłu, odnoszących się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia projektowe są zaliczane poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z projektu oddanego w postaci pliku elektronicznego oraz oceny pozytywnej z prezentacji tego projektu przed grupą dziekanatową i prowadzącym projekt oraz przedmiot.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ważona stanowiona przez 50% oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz 50% z oceny projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady, jak i zajęcia projektowe nie są obowiązkowe. Należy jednakże uzyskać ocenę pozytywną z kolokwium z wykładów oraz ocenę pozytywną z projektu (plik + prezentacja)

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
Sanghera P.: PgMP – Program Management Professional Exam – study guide, Prince and Hall, New York, 2011
Kopczewski M.: Alfabet zarządzania projektami, OneBook, Warszawa, 2014
Starecki To.: Zarządzanie projektami dla inżynierów, BTC, Warszawa 2014

kalkulator

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Efektywne zarządzanie projektem na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej po Staropolskim Okręgu Przemysłowym — [Effective project management on the example of creating an educational tour of the Old Polish Industrial District] / Katarzyna Styk, Paweł BOGACZ // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 210–211. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Śladami Stanisława Staszica – popularyzacja dziedzictwa poprzemysłowego Regionu Świętokrzyskiego/ Katarzyna Styk, Paweł BOGACZ; W: materiały konferencyjne IV Polskiego Kongresu Górniczego; 2017, s. 165–166

Additional information:

brak informacji dodatkowych