Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Controlling kosztów produkcji i usług
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-308-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Module summary

Controlling kosztów produkcji i usług ma za zadanie zapoznanie studentów z istotą zarządzania efektywnością kosztową w przedsiębiorstwie. W ramach zajęć zostaną przybliżone struktury organizacyjne w ramach których controlling realizuje cele w przedsiębiorstwie. Jednocześni scharakteryzowane zostaną determinanty kształtujące zarządczy proces decyzyjny na potrzeby menadżerskie . W systemie controllingu dotyczy on funkcji zarządzania takich jak : planowanie, kontrola i motywacja.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi określić cele swoje działania i aktywnie rozwiązywać wynikające z nich problemy IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Oral answer
Skills: he can
M_U001 Student dostrzega związki przyczynowo skutkowe pomiędzy podmiotami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie o charakterze ośrodków odpowiedzialności. Potrafi przypisać kompetencje i odpowiedzialność w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację celów strategicznych w controllingu IPZ2A_U02, IPZ2A_U03 Test
M_U002 Student potrafi zaplanować działalność gospodarczą w postaci ilościowej i wartościowej ujętej w formie budżetów. Jednocześnie potrafi zidentyfikować główne przyczyny odchyleń występujących na etapie realizacji budżetów. IPZ2A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Umiejętność identyfikacji procesów realizowanych w zdecentralizowanej strukturze przedsiębiorstwa opartej na ośrodkach odpowiedzialności. Wiedza dotycząca podstaw planowania,kontroli i motywacji w controllingu na różnych poziomach struktur decyzyjnych. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Test
M_W002 Student rozumie powiązania pomiędzy centrami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz zna logiczne powiązania pomiędzy zadaniami w ramach kaskadowania celów w podmiotach gospodarczych. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi określić cele swoje działania i aktywnie rozwiązywać wynikające z nich problemy + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student dostrzega związki przyczynowo skutkowe pomiędzy podmiotami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie o charakterze ośrodków odpowiedzialności. Potrafi przypisać kompetencje i odpowiedzialność w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację celów strategicznych w controllingu + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować działalność gospodarczą w postaci ilościowej i wartościowej ujętej w formie budżetów. Jednocześnie potrafi zidentyfikować główne przyczyny odchyleń występujących na etapie realizacji budżetów. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Umiejętność identyfikacji procesów realizowanych w zdecentralizowanej strukturze przedsiębiorstwa opartej na ośrodkach odpowiedzialności. Wiedza dotycząca podstaw planowania,kontroli i motywacji w controllingu na różnych poziomach struktur decyzyjnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie powiązania pomiędzy centrami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz zna logiczne powiązania pomiędzy zadaniami w ramach kaskadowania celów w podmiotach gospodarczych. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

1. Controlling w przedsiębiorstwie – istota zadania i cele stawiane systemowi w ramach aktualnych wymagań zarządczych
2. Rodzaje controllingu i systematyka podziału w zalezności od struktur przedsiębiorstwa
3. Controlling a rachunkowośc zarządcza – powiązanie pomiedzy system informacyjnym a systemem zarządzania
4. Modele biznesowe przedsiębiorstw korporacyjnych – miejsce i rola procesów produkcji w wiązce celów operacyjnych i strategicznych
5. Controlling produkcji w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa
6. Ośrodki odpowiedzialności – zdecentralizowany układ centrów gospodarczych w controllingu produkcji
7. Realizacja funkcji zarządzania w centrach odpowiedzialności: planowanie, kontrola motywacja
8. Controlling strategiczny w produkcji i usługach

Auditorium classes (9h):

1. Budżet całościowy przedsiębiorstwa – powiązanie pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami pro forma
2. Budżet operacyjny przychodów i kosztów – ustalenie wyników operacyjnych
3. Budżet inwestycyjny – określenie nakładów inwestycyjnych i wybór projektów
4. Budżet finansowy przedsiębiorstwa – ustalenie struktury finansowej
5. Model finansowy przedsiębiorstwa jako zbiór budżetów cząstkowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formą zaliczenia wykładów jest kolokwium obejmujące pięć pytań odnoszących się do zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach, natomiast formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych oraz kolokwium z wykładów. Waga zaliczenia z ćwiczeń wynosi 30%, natomiast waga egzaminu z wykładów 70%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą zostać odrabiane w ramach innych grup.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rachunkowości, finansów przedsiębiorstw z poziomu studiów inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

1. Sierpińska Maria, Niedbała Bogusław: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN Warszawa, 2003
2. Sierpińska Maria (red): Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2004
3. Nowak Edward: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sierpińska Maria, Kustra Arkadiusz: Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa, 2007
2. Rola narzędzi klasy Business Intelligence w drodze do nowoczesnego controllingu operacyjnego w górnictwie węglowym na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. — The role of Business Intelligence tools on the way to a modern operational controlling in the coal mining industry – case study of the Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. / Krzysztof Korytko, Wojciech Lada, Arkadiusz KUSTRA, Andrzej Wróbel // Przegląd Górniczy ;

Additional information:

W przypadku nieobecności na zajęciach student może odrobić je z inną grupą lub w innej formie uzgodnionej z prowadzącym.