Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Psychologia biznesu
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-401-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Module summary

Kurs prezentuje wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce biznesowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie konsekwencje społeczne zjawsik z zakresu psychologii bieznesu dla funkcjonowania pracowników IPZ2A_K03 Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi znaleźć zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu psychologii organizacji IPZ2A_U03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości IPZ2A_W04 Test
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji IPZ2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie konsekwencje społeczne zjawsik z zakresu psychologii bieznesu dla funkcjonowania pracowników + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi znaleźć zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu psychologii organizacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Realization of independently performed tasks 36 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (12h):
Psychologia biznesu

1. Wprowadzenie
2. Władza i przywództwo
3. Zarządzanie pracownikami 
4. Innowacyjność 
5. Podejmowanie decyzji i zachowana ekonomiczne
6. Mechanizmy wywierania wpływu społecznego

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (test wyboru i/lub pytania otwarte). Zaliczenie poprawkowe (drugi termin zaliczenia) w formie pisemnej lub ustnej.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa jest ocenie z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium zaliczeniowe, ocena wg. skali podanej w regulaminie studiów. Na podstawie aktywności na zajęciach możliwość podwyższenia oceny o 1/2 lub 1 stopień.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wskazana literatura uzupełniająca.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Chmiel, N. (2007), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk
Jachnis, A. (2008), Psychologia organizacji, Difin, Warszawa
Sonnentag, S. (2002), Psychological management of individual performance, John Wiley&Sons, LTD, West Sussex, UK

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Additional information:

None