Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-304-ZB-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Management of Occupational Health and Safety
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć studenci poznają przepisy ogólne i branżowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzą jak kreować politykę bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Case study,
Project,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń, powodujących zagrożenia. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Completion of laboratory classes,
Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi wykorzystywać zasoby dla potrzeb kreowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę o wdrażaniu przepisów ogólnych i branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Participation in a discussion,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń, powodujących zagrożenia. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystywać zasoby dla potrzeb kreowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o wdrażaniu przepisów ogólnych i branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 159 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
Preparation for classes 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (18h):

 1. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich normach
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w krajach Unii Europejskiej
 3. Bezpieczeństwo pracy w wybranych gałęziach gospodarki
 4. Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP
 5. Metodyka szkolenia BHP
 6. Monitoring zarządzania bezpieczeństwem pracy
 7. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 8. Planowanie polityki bezpieczeństwa pracy
 9. Koszty i korzyści zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 10. Systemy informatyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy
 11. Zintegrowany system zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (HSE)

Laboratory classes (9h):

Studenci przy wykorzystaniu komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będą identyfikować zagrożenia, oceniać ryzyko zawodowe, sporządzać dokumentację powypadkową oraz dobierać środki ochrony indywidualnej.

Project classes (9h):

Opracowanie dokumentacji analizy stanu bhp w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w formie kolokwium może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach. Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ze wszystkich form zajęć i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych, audytoryjnych i projektowych. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat lub w formie wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z powyższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:
 1. J. Ejdys, A. Lulewicz: Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 2. L. Kiełtyka: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie – moduł szkoleniowy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 3. T. Lis, K. Nowacki: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 4. B. Rączkowski: BHP w praktyce,ODDK, Gdańsk 1997.
 5. J. Szlązak, N. Szlązak: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
 6. W. M. Zawieski: Ocena ryzyka zawodowego, 1. Podstawy metodyczne, CIOP PIB, Warszawa 2004.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bator A., Paluchniak A.: Wykorzystanie metody 5S do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, Przegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 7–10.
 2. Bator A.: Standardy kwalifikacji zawodowych w zakresie górnictwa podziemnego, Przegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 2–4.
 3. Bator A.: Szkolenie i motywowanie zasobów ludzkich, W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, AGH WGiG, 2007. S. 11–17.
 4. BATOR A., MIESZANIEC J., OGRODNIK R.: Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek ; 2017 nr 7.
 5. BATOR A., KĘSEK M., FUKSA D., ŚLÓSARZ M.: Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Przegląd Górniczy, 2016 t.
Additional information:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.