Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Arkusz kalkulacyjny w inżynierii środowiska
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-219-ZS-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Management in environmental engineering
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sukiennik Marta (marta.sukiennik@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student poznaje wiedzę i nabywa umiejętności wykorzystania MS Excel w inżynierii środowiska. Samodzielnie potrafi zbudować arkusz i model w MS Excel.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej wiedzy IPZ2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi tworzyć zaawansowane arkusze kalkulacyjne wykorzystujące funkcje IPZ2A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie zasadę i możliwości stosowania solverów do obliczeń z zakresu optymalizacji problemów wielokryterialnych w inżynierii środowiska. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Activity during classes
M_W002 Student zna możliwości korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i ilustrowania wyników z zakresu inżynierii środowiska. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej wiedzy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi tworzyć zaawansowane arkusze kalkulacyjne wykorzystujące funkcje - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie zasadę i możliwości stosowania solverów do obliczeń z zakresu optymalizacji problemów wielokryterialnych w inżynierii środowiska. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i ilustrowania wyników z zakresu inżynierii środowiska. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (9h):

Praktyczne wykorzystanie funkcji finansowych programu MS Excel.
Modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w środowisku MS Excel
Wybrane przykłady modelowania decyzyjnych problemów ekonomicznych z zastosowaniem dodatku Solvera
Importowanie zewnętrznych danych do skoroszytu, łączenie danych z różnych źródeł, grupowanie list danych.
Korzystanie z funkcji Analizy i filtrowania danych z wykorzystaniem tabel przestawnych.
Prowadzenie obliczeń regresyjnych za pomocą dodatku “Analiza danych”

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta w ramach kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena uzyskana z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub samodzielnie przyswoić materiał realizowany na zajęciach.
Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość programu Excel

Recommended literature and teaching resources:

1. Curtis Frye – „Microsoft Office Excel 2003” – Wyd. RM, Warszawa 2004
2. Bernard V. Liengme – „Microsoft Excel w nauce i technice” – Wyd. RM. Warszawa 2002
3. Bernard V. Liengme – „Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu” – Wyd. RM. Warszawa 2002
4. Michael R, Middleton – „Microsoft Excel w analizie danych” – Wyd. RM. Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Snopkowski, Ryszard; Sukiennik, Marta , Selection Of The Longwall Face Crew With Respect To Stochastic Character Of The Production Process – Part 1-Procedural Description , Archives Of Mining Sciences Volume: 57 Issue: 4 Pages: 1071-1088 Published: 2012
2. Sukiennik Marta, Analiza dyskryminacyjna w ocenie kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego — The discriminant analysis as a tool of financial audit Polish mines, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 265–271. Kraków
3. Sukiennik Marta, Analiza możliwości wykorzystania technologii ICT w kopalniach węgla kamiennego — Analysis of the possibility of ICT technology application in hard coal mines, Przegląd Górniczy; 2013 t. 69 nr 4, s. 108–112.

Additional information:

Odrabianie nieobecności może być zrealizowane poprzez uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.