Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology and conducting of scholarships
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-117-IS-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Installations
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi samodzielnie sformułować problemy praktyczne w obszarze pracy zawodowej, podejmuje kreatywne poszukiwania możliwych rozwiązań Test
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z podstaw psychologii menedżerskiej i rozumie dalszą potrzebę rozwijania się w tym zakresie Test
M_K003 nabywa kompetencji z zakresu sztuki argumentacji w trakcie negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole Test
Skills: he can
M_U001 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii i innych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi Test
M_U002 potrafi interpretować procesy oraz zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby zarządzania zasobami ludzkimi Test
M_U003 student powinien posiąść umiejętności zastosowania psychologii menedżerskiej w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w firmach i instytucjach, między innymi poprzez: poprawienie komunikacji na poziomie werbalnym i niewerbalnym, oraz lepsze radzenie sobie ze stresem zawodowym. Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student poznaje podstawowa terminologię z zakresu problematyki podstaw psychologii menedżerskiej Test
M_W002 student zdobywa elementarna wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi samodzielnie sformułować problemy praktyczne w obszarze pracy zawodowej, podejmuje kreatywne poszukiwania możliwych rozwiązań - - - - - - - - - - -
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z podstaw psychologii menedżerskiej i rozumie dalszą potrzebę rozwijania się w tym zakresie - - - - - - - - - - -
M_K003 nabywa kompetencji z zakresu sztuki argumentacji w trakcie negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii i innych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi interpretować procesy oraz zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby zarządzania zasobami ludzkimi - - - - - - - - - - -
M_U003 student powinien posiąść umiejętności zastosowania psychologii menedżerskiej w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w firmach i instytucjach, między innymi poprzez: poprawienie komunikacji na poziomie werbalnym i niewerbalnym, oraz lepsze radzenie sobie ze stresem zawodowym. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student poznaje podstawowa terminologię z zakresu problematyki podstaw psychologii menedżerskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 student zdobywa elementarna wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 27 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):
Podstawy psychologii menedżerskiej

1. Wprowadzenie do psychologii menedżerskiej –
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (tworzenie kapitału ludzkiego)
3. Techniki komunikowania się w organizacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
4. Psychologia stresu. Stres pracy i jego profilaktyka
5. Syndrom Wypalenia Zawodowego oraz jak mu zapobiegać Test „Czy jesteś już wypalony?(program interwencyjno – prewencyjny)
6. Przywództwo w organizacji Władza menedżerska i przywództwo
7. Komunikacja interpersonalna i kształtowanie wizerunku osobistego menadżera.
8. Konflikty i ich rozwiązywanie. Podstawy Negocjacji.Wybrane metody i techniki negocjacji.
9. Psychologia konsumenta i reklamy
10. Zarządzanie czasem w pracy
11. Metody i techniki pracy menedżera.Trening umiejętności menedżerskich
12. Zachowania organizacyjne – mierzenie motywacji osiągnięć – kwestionariusz, test ról zawodowych,
13. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu
14. Psychologiczny model efektywności pracy (badanie efektywności stylu kierowania- test Reddina)
15. Coaching – a kierowanie zespołem w nowoczesnej firmie

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Aktywność w trakcie zajęć, wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

*obowiązkowa:
*
R.W.Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami” PWN Warszawa 2004

*literatura polecana
*

Z. Nęcki „Komunikacja międzyludzka” Antykwa, 2005.
Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1994.
Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.
Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1990.
De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, PRIMA, Warszawa 1995.
De Bono E., Sześć butów czyli sześć sposobów działania, Medium, Warszawa 1997.
De Bono E., Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia. Medium, Warszawa
1996.
Dominian J., Autorytet, Inst. Wydaw. PAX, Warszawa 1988.
Donaldson M.C., Donaldson M., Negocjacje, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
Filarski P., Trembowelska E.. Dogadajmy się. Ilustrowany poradnik negocjatora,
Wyd. SYNERGIA, Gdańsk.
FincherS.F., Kreatywna manda/a, RAVI, Łódź 1994.
Fisher M., Sekret milionera, Medium, Warszawa 1991.
Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodzgc do tak. Negocjacje bez poddawania się,
PWE, Warszawa 1995.
Folta M., Communication Training: from a multi-disciplinary group to an
interdisciplinary team, w: Komunikacja Społeczna w procesach transformacyjnych;
Social Communication in the Transformation Process, OBP, Wrocław 1994.
Folta M., Trening komunikacji; od multi-dyscyplinarnej grupy do
interdyscyplinarnego zespołu, praca dyplomowa na Studium Pedagogiki Myślenia
Twórczego, WSZPS, Warszawa 1991.
Folta M., Zarys nowoczesnej teorii i praktyki negocjowania w: Humanizacja
zespołów mieszkaniowych blokowisk, HABITAT 93, Wyd. Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1994.
Folta M., Kreatywne rozwijanie przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej, w:
Habitat w regionie, HABITAT ’96, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1998.
Folta M. Prognozowanie naukowo techniczne i gospodarczo-społeczne z
wykorzystaniem teorii potrzeb i heurystyki, w: Potrzeby, Twórczość, Przyszłość;
Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
Fowler A., Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 1997.
Gheorghlu V.A., Sugestia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Sukces w życiu zależy nie tylko od
intelektu lecz od umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina of Poznań
1997.
Góralski A., Być nowatorem poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1980.
Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1989.
Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia przypadków, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu NLU, 1998.
Witkowski T. (red), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków: Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.
Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Akade, Katowice 2000.
Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996.
Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Warszawa: Wydawnictwo Business Press, 1996.
Franken Robert E. Psychologia motywacji, Wydawnictwo: GWP 2005
Chmiel N (red.)Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo: GWP 2007
Maruszewski T. PSYCHOLOGIA POZNANIA Umysł i świat, GWP, 2011

Czasopisma i inne źródła :

„Personel i zarządzanie”,
„Charaktery”
i inne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak