Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Monitoring of environment
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-306-IS-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Installations
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ptaszyński Bogusław (ptaszyns@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje tematykę zanieczyszczeń powietrza i wody, opracowywania wyników pomiarów monitoringowych powietrza i wody oraz ich praktyczną interpretację.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu monitoringu powietrza i wody. IKS2A_U03, IKS2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko. IKS2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wyznaczyć błędy i niepewności pomiaru danych monitoringowych. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Examination
M_U002 Student potrafi wykonać weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę statystyczną wyników pomiaru w monitoringu powietrza i wody. IKS2A_U05, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi wykonywać pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. IKS2A_U05, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi interpretować praktycznie dane pomiarowe z monitoringu powietrza i wody. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat niepewności pomiarów i błędów pomiarowych. IKS2A_W01 Examination
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat estymacji wyników, populacji generalnej i próbnej, próbki małej i dużej w pomiarach monitoringowych. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Examination
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej danych monitoringowych powietrza i wody oraz ich interpretacji praktycznej. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Examination
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu określania jakości powietrza. IKS2A_W02 Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystywania map hydrogeologicznych, o składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych oraz na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Examination
M_W006 Student ma wiedzę na temat obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. IKS2A_W01 Examination
M_W007 Student ma wiedzę na temat prowadzenia pomiarów przepływu w cieku powierzchniowym. IKS2A_W02 Examination,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu monitoringu powietrza i wody. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć błędy i niepewności pomiaru danych monitoringowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę statystyczną wyników pomiaru w monitoringu powietrza i wody. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonywać pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi interpretować praktycznie dane pomiarowe z monitoringu powietrza i wody. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat niepewności pomiarów i błędów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat estymacji wyników, populacji generalnej i próbnej, próbki małej i dużej w pomiarach monitoringowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej danych monitoringowych powietrza i wody oraz ich interpretacji praktycznej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu określania jakości powietrza. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystywania map hydrogeologicznych, o składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych oraz na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę na temat obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. + - - - - - - - - - -
M_W007 Student ma wiedzę na temat prowadzenia pomiarów przepływu w cieku powierzchniowym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (6h):

Niepewności pomiarów a błędy pomiarowe. Estymacja wyników pomiarów. Populacja generalna i próbna. Próbka mała i duża. Weryfikacja hipotez statystycznych. Analiza statystyczna danych monitoringowych powietrza atmosferycznego i wody oraz ich interpretacja praktyczna. Metody obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Mapy hydrogeologiczne. Skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych oraz migracja zanieczyszczeń w środowisku wodnym. Pomiary przepływu w cieku powierzchniowym.

Laboratory classes (9h):

Przyrządy pomiarowe do analizy składników gazowych i stałych powietrza. Pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Statystyczna analiza stanu zanieczyszczenia powietrza na podstawie danych automatycznego monitoringu powietrza. Automatyczna stacja monitoringu powietrza – wycieczka terenowa.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: oddanie sprawozdań, pozytywne oceny z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana a aktywność może być premiowana.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jako średnia ważona ocen z egzaminu (70%) i ćwiczeń laboratoryjnych (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia ćwiczenia laboratoryjnego z inną grupą po uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu hydrologii, metrologii, monitoringu powietrza i wody.

Recommended literature and teaching resources:

Markiewicz M. T., Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Bednarczyk J., Podstawy metrologii technicznej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Soliński B., Niedoba T.: Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych, w Konwersja odnawialnych źródeł energii pod red. nauk. Aleksandra Lisowskiego, Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009.
2. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 11(1), pp. 543-554, 2009.
3. Foszcz D., Niedoba T., Siewior J., Tumidajski T.: Stochastic models of air pollutants spreading as the method of emission amount management allowing elimination of high pollution concentrations in ecosystems, w Environmental management accounting and cleaner production, pp. 239-244, Graz, Austria, 2006.
4. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations, w Proceedings of Ochrana ovzdušia = Air protection 2008, pp. 128-132, 2008.
5. Tumidajski T., Siewior J., Foszcz D., Niedoba T.: Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 16, pp. 519–533, 2014.
6. Siewior J., Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T.: Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 13(2), pp. 1261-1274, 2011.

Additional information:

Obowiązuje 1 termin egzaminu podstawowego oraz 2 terminy egzaminów poprawkowych.
Forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: oddanie sprawozdań, pozytywne oceny z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Możliwość odrobienia ćwiczenia laboratoryjnego z inną grupą po uzgodnieniu z prowadzącym.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.