Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe mgr
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-406-IS-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Installations
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Module summary

Student wykorzystuje wiedzę zgromadzoną podczas całego toku studiów podczas pisania pracy dyplomowej magisterskiej. Przedstawione zasady pisania pracy pozwalają mu w sposób zwięzły i właściwy przedstawiać tezy realizowanej pracy i w sposób przejrzysty i klarowny przekazywać zawarte w niej informacje i wnioski.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej IKS2A_K02 Activity during classes,
Presentation
M_K002 Jest świadomy celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi w sposób jasny i zrozumiały komponować i przedstawiać treść pracy dyplomowej IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi znajdować i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów podczas pisania pracy magisterskiej IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Activity during classes,
Presentation
M_U003 Umie efektywnie wykorzystywać teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej IKS2A_K02, IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Activity during classes,
Presentation
M_U004 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej IKS2A_W06 Activity during classes,
Presentation
M_W002 Wie jakie są zasady pisania i co powinna zawierać praca magisterska IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Activity during classes,
Presentation
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy dyplomowej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Activity during classes,
Presentation
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru odpowiednich metod badawczych i narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi w sposób jasny i zrozumiały komponować i przedstawiać treść pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi znajdować i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów podczas pisania pracy magisterskiej - + - - - - - - - - -
M_U003 Umie efektywnie wykorzystywać teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie są zasady pisania i co powinna zawierać praca magisterska - + - - - - - - - - -
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru odpowiednich metod badawczych i narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 62 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (12h):

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i realizowanie poszczególnych stadiów pracy dyplomowej wg wskazówek prowadzącego.
Prezentacja pracy i jej głównych założeń jest warunkiem zaliczenia

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji wykonywanej pracy magisterskiej jest oceną końcową

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca indywidualna studenta wg wskazówek prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.
3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej. Przewodnik metodyczny, Radom 2000.
4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
5. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
6. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.
7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1994.
8. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
9. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
10. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
11. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
12. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy

Additional information:

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
Ocena na podstawie prezentacji postępów wykonywania pracy magisterskiej