Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Niezawodność systemów inżynierskich
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-207-WK-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Industrial ventillation and air-conditioning
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem, oceną i analizą niezawodności obiektów i złożonych układów technicznych z wykorzystaniem wybranych przykładów obliczeniowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student posiada świadomość samokształcenia, nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych i jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i nadzorowanych środków technicznych. IKS2A_K02, IKS2A_K01 Test
Skills: he can
M_U001 Student umie korzystać z dostępnych źródeł danych. Posiada umiejętności oceny i kształtowania niezawodności na drodze modelowania i obliczeń projektowych. IKS2A_U05, IKS2A_U04 Test
M_U002 Student posiada umiejętności oceny procesu eksploatacji, potrafi analizować dane statystyczne z badań eksploatacyjnych. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i interpretacji danych niezawodnościowych. IKS2A_W05, IKS2A_W01 Test
M_W002 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych obiektów technicznych. IKS2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student posiada świadomość samokształcenia, nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych i jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i nadzorowanych środków technicznych. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie korzystać z dostępnych źródeł danych. Posiada umiejętności oceny i kształtowania niezawodności na drodze modelowania i obliczeń projektowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności oceny procesu eksploatacji, potrafi analizować dane statystyczne z badań eksploatacyjnych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i interpretacji danych niezawodnościowych. - + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych obiektów technicznych. - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (9h):

1. Wprowadzenie, zasady zaliczenia przedmiotu, najważniejsze pojęcia w nauce o eksploatacji.
2. Charakterystyki niezawodności obiektów technicznych badanych do pierwszego uszkodzenia.
3. Wyznaczanie empirycznych wartości charakterystyk niezawodnościowych.
4. Rozkłady prawdopodobieństwa czasu pracy do pierwszego uszkodzenia stosowane w niezawodności obiektów technicznych. Hipotezy statystyczne i analityczne testowanie zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznymi rozkładami prawdopodobieństwa.
5. Obliczanie niezawodności układów technicznych o różnych strukturach niezawodnościowych.
6. Obliczanie niezawodności układów technicznych o różnych strukturach niezawodnościowych.
7. Niezawodność odnawialnych obiektów technicznych.
8. Zastosowanie procesów Markowa w ocenie niezawodności.
9. Pisemne zaliczenie przedmiotu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane są obecności na ćwiczeniach (student może mieć nie więcej niż 2 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia). Uzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie (po spełnieniu warunku obecności) wymaga zgromadzenia przynajmniej połowy punktów z tego zaliczenia. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym (po spełnieniu warunku obecności) również wymaga zgromadzenia przynajmniej połowy punktów z tego terminu.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest taka jak ocena z zaliczenia jeśli uzyskane zostało w pierwszym terminie. W przypadku uzyskania pozytywnego zaliczenia ćwiczeń w terminie poprawkowym w ocenie końcowej uwzględniane są negatywna ocena z wcześniejszego terminu (obniża ocenę końcową o 0,5 stopnia) przy czym ocena końcowa nie jest wtedy obniżana poniżej 3,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiedza i umiejętności z zakresu: matematyki i ogólnej wiedzy inżynierskiej z pierwszego stopnia studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic Reliability Engineering. John Wiley&Sons Inc.. New York, 1995.
2. Konieczny J.: Podstawy eksploatacji urządzeń. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa, 1975.
3. Lenkiewicz W., Szybka J. F. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.
4. Moss T. R.: The Reliability Data Handbook. Professional Engineering Publishing Limited. London and Bury St Edmunds, 2005.
5. Sztarski M.: Niezawodność i eksploatacja urządzeń elektronicznych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1972.
6. Praca zbiorowa pod red. Migdalskiego J.: Poradnik niezawodności: Podstawy matematyczne. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA”. Warszawa, 1982.
7. Karpiński J., Firkowicz Sz.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1981.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methods — Zapewnienie wymaganej niezawodności układu typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi. Journal of KONBiN. 2017; 42: 255–272.
2. Wiązania G., Smolnik M., Pilch R.: An estimation of koon systems availability using a simulation method — Prognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną. Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 2017; 4: 91–97.
3. Szybka J., Heinrich M., Smolnik M., Wędrychowicz D.: Failure stream parameters as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machines.Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems. 2014; 1.
4. Lenkiewicz W., Szybka J. F. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.

Additional information:

None